Decálogo do bo deportista (1)

GALEGOCASTELLANO

Os deportistas non son bos ou malos unicamente polos resultados obtidos na competición, senón tamén polo modo de comportarse nela.

Todos non preguntamos algunha vez qué significa ser bo deportista? Como se comporta un campión? Que calidades debe ter? Calquera persoa que practique un deporte pode considerarse bo deportista se actúa como tal, independentemente de gañar ou perder.

O bo deportista sempre é un campión, sexa campión do Mundo, da súa provincia ou do seu Club. O mal deportista, por moitos títulos que gañe, nunca será campión.

Neste espazo imos falar do decálogo do bo deportista. Unha serie de pautas que os bos deportistas seguen e que os levan ó éxito, non so no terreo de xogo senon tamén na vida.

1. Os bos deportistas teñen capacidade de superación, son esixentes consigo mesmo e gústalles facer as cousas ben dentro e fóra do terreo de xogo. Non se conforman con facer as cousas regular, gústalles mellorar no deporte, nos estudos, na relación cos seus pais…

“Despois de escalar unha montaña moi alta,

Campus Fundacion (1)

descubrimos que hai moitas outras montañas

por escalar”

Nelson Mandela

 

 

 

 

2. Teñen sacrificio e constancia, non se renden ante os problemas e seguen comprometidos co seu deporte e os seus compañeiros, loitando por mellorar. Todas as calidades do deportista se poden mellorar (forza, resistencia, técnica, táctica, etc.), iso require unha longa aprendizaxe e adestramento. Os resultados non se obteñen da noite á mañá.

 

Campus Fundacion (29)

“Os campións non se fan en ximnasios, están
 
feitos de algo inmaterial
 
que teñen moi dentro deles.
 
É un desexo, un soño, unha visión”
 
Muhammad  Ali

 

3. Practican sempre o xogo limpo e respectan as normas, non intentan gañar facendo trampas: finxindo lesións, facendo actos prohibidos ou tomando substancias perigosas. Gañar facendo trampas é peor que perder.

juego limpio

 “Xogar limpo é non culpar
 
ós outros dos nosos erros”
 
Eric Hoffer

 

 

 

 

 

 

Los deportistas no son buenos o malos únicamente por los resultados obtenidos en la competición, sino también por el modo de comportarse en ella.

Todos no hemos preguntado alguna vez ¿Qué significa ser buen deportista? ¿Cómo se comporta un campeón? ¿Qué cualidades debe tener? Cualquier persona que practique un deporte puede considerarse buen deportista si actúa como tal, independientemente de ganar o perder.

El buen deportista siempre es un campeón, sea campeón del Mundo, de su provincia o de su Club. El mal deportista, por muchos títulos que gane, nunca será campeón.

En este espacio vamos a hablar del decálogo del buen deportista. Una serie de pautas que los buenos deportistas siguen y que los llevan al éxito, no so en el terreno de juego sino también en la vida.

1. Los buenos deportistas tienen capacidad de superación, son exigentes consigo mismo y les gusta hacer las cosas bien dentro y fuera del terreno de juego. No se conforman con hacer las cosas regular, les gusta mejorar en el deporte, en los estudios, en la relación con sus padres…

“Después de escalar una montaña muy alta,

Campus Fundacion (1)

descubrimos que hay muchas otras montañas

por escalar”

Nelson Mandela

 

 

 

 

2. Tienen sacrificio y constancia, no se rinden ante los problemas y siguen comprometidos con su deporte y sus compañeros, luchando por mejorar. Todas las cualidades del deportista se pueden mejorar (fuerza, resistencia, técnica, táctica, etc.), eso requiero un largo aprendizaje y entrenamiento. Los resultados no se obtienen de la noche a la mañana.

Campus Fundacion (29)

“Los campeones no se hacen en gimnasios, están
 
hechos de algo inmaterial
 
que tienen dentro de ellos.
 
Es un deseo, un sueño, una visión”
 
Muhammad  Ali

 

 

3. Practican siempre el juego limpio y respetan las normas, no intentan ganar haciendo trampas: fingiendo lesiones, haciendo actos prohibidos o tomando sustancias peligrosas. Ganar haciendo trampas es peor que perder, además de no ser mejor que el otro deportista tampoco se es como persona.

 

juego limpio

 “Jugar limpio es no culpar
 
a los demás de nuestros errores”
 
Eric Hoffer

 

 

 

 

Consulta el resto de los consejos aquí.

Leave a Reply

veinte + 19 =