O primeiro equipo, espello e referente de traballo para a canteira

GALEGOCASTELLANO

O primeiro equipo do Real Club Celta de Vigo e a súa canteira continúan fortalecendo lazos para traballar de maneira conxunta e eficaz na formación de futbolistas. O corpo técnico que dirixe Eduardo Berizzo mostrou desde a súa chegada un interese crecente polo desenvolvemento dos canteiráns celestes. Froito desta unión, e en coordinación co director de canteira, Carlos Hugo García, naceu o ambicioso programa de formación interna chamado «Denominación de Orixe Celta».

Un dos departamentos do club que máis implicado está neste proceso é o de metodoloxía, dirixido por Eduardo Covelo. Trátase dun departamento transversal que traballa desde o Benjamín até o primeiro equipo co obxectivo de establecer dinámicas de traballo relacionadas con todos os aspectos da formación dun futbolista, así como propor un modelo de xogo e unha filosofía de traballo común en todas as fases.

Durante as últimas semanas, os técnicos da canteira estiveron realizando gravacións de seguimento dos adestramentos dirixidos por Berizzo. Para Eduardo Covelo o primeiro equipo é un referente: «Hai moitos elementos que se poden aproveitar vendo os seus adestramentos, pero sobre todo sérvenos para ver que fortalezas e que carencias teñen os xogadores que chegan ao primeiro equipo e deste xeito ir mellorando os métodos de adestramento. Así, ao final do proceso, cando un xogador consegue chegar arriba co seu esforzo, poderao facer aínda máis formado».

Doutra banda, asegura que hai cousas que non se poden copiar; «O primeiro equipo é fútbol profesional. Moitas veces están obrigados a cinguirse ao rendemento inmediato, a gañar o seguinte partido. Con todo, en categorías inferiores temos que ter máis calma co proceso formativo dos xogadores». Por este motivo é imprescindible que os xogadores que están en formación asuman certos riscos no seu xogo para aprender da súa propia experiencia: «Ás veces non serve de nada que se lles diga como han de actuar ante determinada situación, non o aprenden ata que non o experimentan» asegura Covelo.

Todo este labor, que se veu intensificando durante os últimos anos e foi o detonante do enorme crecemento da canteira celeste, logrou materializarse nun manual de traballo que representa o modelo de xogo e a filosofía que se defende desde a entidade celeste e que se fai chegar aos adestradores de cada un dos equipos como unha ferramenta máis para o perfeccionamento dos seus futbolistas. Un modelo de canteira cuxo principal referente e obxectivo é o primeiro equipo.

O programa «Denominación de Orixe Celta»reforza os cimentos da filosofía e idiosincrasia do Celta e da súa Fundación, que seguen apostando pola canteira como base dun ilusionante proxecto de futuro.

El primer equipo del Real Club Celta de Vigo y su cantera continúan fortaleciendo lazos para trabajar de manera conjunta y eficaz en la formación de futbolistas. El cuerpo técnico que dirige Eduardo Berizzo ha mostrado desde su llegada un interés creciente por el desarrollo de los canteranos celestes. Fruto de esta unión, y en coordinación con el director de cantera, Carlos Hugo García, ha nacido el ambicioso programa de formación interna llamado “Denominación de Origen Celta”.

Uno de los departamentos del club que más implicado está en este proceso es el de metodología, dirigido por Eduardo Covelo. Se trata de un departamento transversal que trabaja desde el Benjamín hasta el primer equipo con el objetivo de establecer dinámicas de trabajo relacionadas con todos los aspectos de la formación de un futbolista, así como proponer un modelo de juego y una filosofía de trabajo común en todas las fases.

Durante las últimas semanas, lo técnicos de la cantera han estado realizando grabaciones de seguimiento de los entrenamientos dirigidos por Berizzo. Para Eduardo Covelo el primer equipo es un referente: “Hay muchos elementos que se pueden aprovechar viendo sus entrenamientos, pero sobre todo nos sirve para ver qué fortalezas y qué carencias tienen los jugadores que llegan al primer equipo y de este modo ir mejorando los métodos de entrenamiento. Así, al final del proceso, cuando un jugador consigue llegar arriba con su esfuerzo, lo podrá hacer todavía más formado”.

Por otro lado, asegura que hay cosas que no se pueden copiar; “El primer equipo es fútbol profesional. Muchas veces están obligados a ceñirse al rendimiento inmediato, a ganar el siguiente partido. Sin embargo, en categorías inferiores tenemos que tener más calma con el proceso formativo de los jugadores”. Por este motivo es imprescindible que los jugadores que están en formación asuman ciertos riesgos en su juego para aprender de su propia experiencia: “A veces no sirve de nada que se les diga cómo han de actuar ante determinada situación, no lo aprenden hasta que no lo experimentan” asegura Covelo.

Toda esta labor, que se ha venido intensificando durante los últimos años y ha sido el detonante del enorme crecimiento de la cantera celeste, ha logrado materializarse en un manual de trabajo que representa el modelo de juego y la filosofía que se defiende desde la entidad celeste y que se hace llegar a los entrenadores de cada uno de los equipos como una herramienta más para el perfeccionamiento de sus futbolistas. Un modelo de cantera cuyo principal referente y objetivo es el primer equipo.

El programa “Denominación de Origen Celta” refuerza los cimientos de la filosofía e idiosincrasia del Celta y de su Fundación, que siguen apostando por la cantera como base de un ilusionante proyecto de futuro.

Leave a Reply

trece + seis =

Leave a Reply

cinco + 8 =