Técnicos do RC Celta impartirán un clinic na cidade estadounidense de Birmingham (Alabama)

GALEGOCASTELLANOTítulo de pestaña

O Real Club Celta e a súa Fundación chegaron a un importante acordo coa empresa CAVA Soccer Programs de Estados Unidos para a realización dun clinic de tecnificación, a finais do mes de Marzo, na localidade de Birmingham, Alabama. Este acordo inclúe a participación de tres técnicos do club celeste nas formacións destinadas a futbolistas locais que desexen mellorar as súas aptitudes traballando coa metodoloxía empregada nas categorías inferiores do Real Club Celta de Vigo.

Froito da crecente presenza de equipos das categorías inferiores do RC Celta en torneos internacionais, e da boa imaxe que estes deixan sempre nos seus desprazamentos, a empresa CAVA Soccer Programs, organizadora de varios torneos internacionais, ademais de programas formativos baseados en importantes equipos de países como Italia, Brasil ou México, decidiu contar co apoio do club celeste na realización dun clinic dunha semana de duración entre os días 28 de marzo e 2 de abril. A actividade formativa terá lugar nas instalacións de «Lawson field» en Birmingham e será levada a cabo pola responsable da área de metodoloxía do club, Eduardo Covelo, quen acudirá acompañado de dous preparadores da canteira Celeste.

Este novo e apaixonante proxecto, acompañado das escolas sociodeportivas de recente creación, confirman unha vez máis a decidido aposta do club celeste e a súa fundación por fomentar e reforzar a súa imaxe internacional, así como pola divulgación dunha exitosa e recoñecida metodoloxía de traballo, motivo de gran orgullo para o celtismo.

El Real Club Celta y su Fundación han llegado a un importante acuerdo con la empresa CAVA Soccer Programs de Estados Unidos para la realización de un clinic de tecnificación, a finales del mes de Marzo, en la localidad de Birmingham, Alabama. Este acuerdo incluye la participación de tres técnicos del club celeste en las formaciones destinadas a futbolistas locales que deseen mejorar sus aptitudes trabajando con la metodología empleada en las categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo.

Fruto de la creciente presencia de equipos de las categorías inferiores del RC Celta en torneos internacionales, y de la buena imagen que estos dejan siempre en sus desplazamientos, la empresa CAVA Soccer Programs, organizadora de varios torneos internacionales, además de programas formativos basados en importantes equipos de países como Italia, Brasil o México, ha decidido contar con el apoyo del club celeste en la realización de un clinic de una semana de duración entre los días 28 de marzo y 2 de abril. La actividad formativa tendrá lugar en las instalaciones de «Lawson field» en Birmingham y será llevada a cabo por el responsable del área de metodología del club, Eduardo Covelo, quien acudirá acompañado de dos preparadores de la cantera Celeste.

Este novedoso y apasionante proyecto, acompañado de las escuelas sociodeportivas de reciente creación, confirman una vez más la decidida apuesta del club celeste y su fundación por fomentar y reforzar su imagen internacional, así como por la divulgación de una exitosa y reconocida metodología de trabajo, motivo de gran orgullo para el celtismo.

Celta Vigo and its Foundation have arrived to an important agreement with the company CAVA Soccer Programs from United States for the realisation of an specialized clinic, by the end of March, in the city of Birmingham, Alabama. This agreement includes the participation of three technicians of the sky-blue team in the trainings destined to local footballers that wish to improve his aptitudes working with the methodology employed in teh youth squad of the Real Club Celta.

Thanks to the increasing presence of the youths squad of the Celta Vigo in many international tournaments, also because of the good image that these teams have left always in his trips, the company CAVA Soccer Programs, organiser of several international tournaments, in addition to formative programs based in important teams of countries like Italy, Brazil or Mexico, has decided to get the support of Celta in the realisation of a one week clinic between the days 28th of March and 2nd of April. The formative activity will take place in «Lawson field» facilities in Birmingham and will be carried out by the manager of the area of methodology of the club, Eduardo Covelo, who will be accompanied of two trainers of the sky-blue quarry.

This new and exciting project, accompanied by the footballschools of recent creation, is confirming once again the determination of Celta Vigo and its foundation for boosting and reinforce his international image, as well as by the spread of its successful and recognised working methodology, a big pride for Celta supporters.

Leave a Reply

doce + 9 =

Técnicos do RC Celta impartirán un clinic na cidade estadounidense de Birmingham (Alabama)

Clinic_Alabama2.jpg

Leave a Reply

seis + 1 =