Información sobre o Club de futbol

INFORMACIÓN SOBRE OS ÓRGANOS DIRECTIVOS E O PERSOAL

Ver información sobre os órganos directivos e o persoal

1. Datos biográficos do presidente e dos membros do Consello de Administración
A información está reflectida na ligazón

2. Direccións de correo electrónico do presidente e dos responsables dos distintos departamentos.
A través do teléfono 986 110 900 ou da dirección asede@rccelta.es ou en Rúa Príncipe, 44 CP:36202 Vigo poden porse en contacto con Real Club Celta de Vigo, S.A.D.; Fundación Celta de Vigo e Afouteza e Corazón, S.L.U.

3. Acordos da Xunta Xeral de Accionistas.
Con data 06 de novembro de 2018 celebrouse Xunta Xeral Ordinaria e Extraordinaria da sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. na que se aproban os seguintes puntos da Orde do Dia:

 1. Exame e aprobación das contas anuais e do informe de xestión, así como da proposta de aplicación do resultado e censura da xestión do Consello de Administración, todo iso referido ao exercicio pechado a 30 de xuño de 2018.
  A favor: 99,89%
  En contra:0%
  Abstención: 0,11%
 2. Exame e aprobación do orzamento para o exercicio 2018-2019.
  A favor: 99,85%
  En contra:0,01%
  Abstención: 0,14%
 3. Determinación do número de compoñentes do Consello de Administración (sete membros).
  A favor: 99,79%
  En contra:0,01%
  Abstención: 0,19%
  Nomeamento de D. José Fernando Xeonllo Martínez como conselleiro.
  A favor: 99,80%
  En contra:0,01%
  Abstención: 0,19%
  Nomeamento de Dna. Maria José Taboas Cabral como conselleira.
  A favor: 99,79%
  En contra:0,01%
  Abstención: 0,19%
 4. Situación deportiva (punto de carácter meramente informativo)
 5. Rogos e preguntas.

4. Estructura Organizativa.
A estrutura organizativa está reflectida na seguinte ligazón

 

MARCO LEGAL, ESTRUTURA ORGANIZATIVA E PATRIMONIO.

Ver información sobre marco legal, estrutura organizativa e patrimonio

1. Normativa legal, institucional e estatutaria:
A normativa aplicable a RC Celta é:

 • Lei 10/1990, de 15 de outubro, do deporte estatal.
 • Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia.
 • Real Decreto 177/1981, de 16 de xaneiro.
 • Real Decreto 1251/1999, de 16 de xullo sobre sociedades anónimas deportivas.
 • Demais normativa aplicable a un Club/SAD profesional (Estatutos, Regulamento Xeral e Código Disciplinario da RFEF, Estatutos Sociais, Regulamento Xeral e Normas para a elaboración de orzamentos da LFP, o cal consta nas páxinas oficiais dos respectivos organismos).
 • Regulamento interno do Real Club Celta de Vigo S.A.D. Regulamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Art. 6 do Real Decreto 203/2010, de 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte)

2. Código ético ou de boas prácticas e/ou comportamentos deportivos.
O código ético ou de boas prácticas e as políticas internas do Grupo está reflectido na seguinte ligazón.

3. Información sobre procedementos concursais.
A 30 de xuño de 2019 a débeda concursal pendente de pago ascende a 183.626,43€.

4. Datos básicos dos distintos equipos de fútbol existentes.
A información está reflectida nas seguintes ligazóns:

5. Inventario dos bens (mobles e inmobles).

 • Edificio A Sede (rua Príncipe), e
 • Instalacións cedidas en uso polo Concello de Vigo:
  • Estadio de Abanca Balaídos, instalacións nas que xoga o primeiro equipo,
  • Estadio de Barreiro, instalacións nas que xoga o equipo filial, Celta B, e
  • Instalacións deportivas da Madroa.