Transparencia económico-financeira

INFORMACIÓN CONTABLE

Ver información contable

1. Data de depósito no Rexistro Mercantil de últimas Contas Anuais.
As Contas Anuais da tempada 2017/2018 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 03 de decembro de 2018.

2. Data de entrega ao Consello Superior de Deportes (CSD) de ultímalas Contas Anuais.
As Contas Anuais da tempada 2017/2018 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 15 de novembro de 2018.

3. Data de envío á LNFP das Contas Anuais e restante información económicofinanceira de obrigado envío.

Con data 29 de novembro de 2018 remitiuse á LNFP:

  • As contas anuais e informe de xestión xunto co informe de auditoría de RC Celta, a 30 de xuño de 2018,
  • Informe de Procedementos Acordados do Indicador Punto de Equilibrio,
  • Informe de Procedementos Acordados dos Indicador Gastos Asociados ao Primeiro Persoal,
  • Informe de Procedementos Acordados do Indicador Cociente Débeda Neta en relación cos Ingresos Relevantes,
  • Informe de Procedementos Acordados do Anexo VIN da tempada 2017/2018 e do Anexo VIN da tempada 2018/2019,
  • Informe de Procedementos Acordados de Resultados xerados por operacións de transferencia de dereitos federativos de xogadores
  • Informe de Procedementos Acordados de Recadación por Despachos de billetes e Abonos da tempada 2017/2018.

4. Punto de Equilibrio, segundo defínese polo Regulamento de Control Económico da LNFP (diferenza entre Ingresos Relevantes e Gastos Relevantes nunha tempada) e os indicadores que o compoñen (Art 12 LNFP). 
Informe de Procedementos Acordados do Indicador Punto de Equilibrio de RC Celta a 30 de Xuño de 2018

5. Contas Anuais de entidades vinculadas.

 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Ver información de indicadores económico-financieros

1. Indicador Autonomía Financeira: Patrimonio Neto/(Pasivo + Patrimonio Neto)=61,88%

2. Indicador Retribucións totais do primeiro persoal/presuposto total do club.
As Retribucións totais do persoal do primeiro equipo na tempada 18/19 ascende a 46.035 miles de euros e o orzamento total de gastos ascende a 65.491 miles de euros, o que representa un 70,29%.

3. Débedas do Club/ ingresos relevantes (art 12 LNFP)
Informe de Procedementos Acordados do Indicador Cociente Débeda Neta en relación cos Ingresos Relevantes

4. Importe investido en xogadores / Ingresos relevantes da tempada pasada
A cantidade investida en xogadores do primeiro equipo con respecto aos ingresos relevantes da tempada para a tempada 17/18 representa o 29,53%.

 

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS E GASTOS

Ver información contable

1. Desagregación dos Ingresos Relevantes (Anexo I.7 RLFP).
Desagregación dos Ingresos Relevantes a 30/06/2018. Correspóndese coa desagregación reflectida no apartado A de o Cálculo do Punto de Equilibrio.

2. Detalle dos Gastos Relevantes (Anexo I.8 RLFP).
Detalle dos Gastos Relevantes a 30/06/2018. Correspóndese co detalle reflectido no apartado B do Cálculo do Punto de Equilibrio.

3. Detalle dos Gastos Asociados ao primeiro persoal (art. 12 RLFP)
Informe de Procedementos Acordados dos Indicador Gastos Asociados ao Primeiro Persoal

 

DATOS SOBRE ENDEBEDAMENTO

Ver información de datos sobre endebedamento

1. Endebedamento de RC Celta (CECSD-IV):
Informe de Procedementos Acordados do Indicador Cociente Débeda Neta en relación cos Ingresos Relevantes a 30/06/2018
Informe de Procedementos Acordados do Indicador Cociente Débeda Neta en relación cos Ingresos Relevantes a 31/12/2018
Facilítase o detalle en Débedas do Club/Ingresos relevantes (art 12 LNFP) e facilítase maior detalle nas Contas Anuais.

2. Débedas coas administracións públicas (Art 12 RLFP).
Informe de Procedementos Acordados sobre a débeda coas AAPP a 31/12/2018

3. Débedas e créditos co persoal deportivo (RLFP).
Informe de Procedementos Acordados por débedas con empregados a 31/12/2018