A motivación: o motor da aprendizaxe

GALEGOCASTELLANO

A día de hoxe ninguén dubida de que a motivación é unha das condicións básicas para que os escolares desenvolvan procesos de aprendizaxe. Como pais e educadores preocupámonos por lograr a motivación dos máis pequenos xa que sabemos que unha aprendizaxe con motivación é igual a unha aprendizaxe con éxito pero que é a motivación e que factores están implicados nela?

Os psicólogos e pedagogos definen a motivación como un estado interno que incita, dirixe e mantén a conduta. Entre os aspectos que repercuten nela temos:

 • Locus de causalidade da acción ou o que é o mesmo o tipo de factores cos que o neno relaciona a súa conduta e que poden ser externos (un premio, un encomio, unha nota) ou internos (a propia satisfacción, as ganas de superarse a si mesmo, etc.) Cando o neno é pequeno, adoitamos utilizar maiormente os factores externos para contribuír á súa motivación pero progresivamente deberemos potenciar a súa motivación en base a factores internos.

 • As expectativas que depositemos no estudante como pais, profesores, etc. Canto máis altas sexan as expectativas que poñamos no escolar, sempre que ditas expectativas sexan realistas, maior será a súa motivación e os seus progresos.

 • As razóns ás que o neno atribúe o seu éxito ou fracaso. Estas poden ser: internas (o que depende del)/del) ou externas (a sorte, por exemplo); controlables (que el pode manexar) ou incontrolables (que se escapan da súa esfera de control), etc.

Tendo isto en conta, como podemos fomentar a motivación dos nenos en idade escolar. Algunhas ideas serían:

 • Favorecendo o seu compromiso pola tarefa.
 • Reforzando positivamente os seus logros e depositando neles expectativas de éxito.
 • Axudándolles a manexar a tolerancia á frustración acorde ao seu nivel de idade.
 • Fomentando unha visión do erro en positivo, como algo inherente a todo proceso de aprendizaxe.
 • Axudándolles a exporse metas realistas (a curto, medio e longo prazo), que poidan alcanzar por si mesmos.
 • Contribuíndo a xerar neles unha crenza axustada de autoeficacia.

Deste xeito, se conseguimos lograr a motivación do neno, favoreceremos a súa implicación activa na tarefa, o seu entusiasmo por aprender, a persistencia no que fai a pesar dos erros, etc., o que constitúe un bo prognóstico do seu presente e futuro académico e do seu benestar persoal.

Laura Valverde.

Orientadora escolar colexio Los Sauces

   A día de hoy nadie duda de que la motivación es una de las condiciones básicas para que los escolares desarrollen procesos de aprendizaje. Como padres y educadores nos preocupamos por lograr la motivación de los más pequeños ya que sabemos que un aprendizaje con motivación es igual a un aprendizaje con éxito pero ¿qué es la motivación y qué factores están implicados en ella?

 Los psicólogos y pedagogos definen la motivación como un estado interno que incita, dirige y mantiene la conducta. Entre los aspectos que repercuten en ella tenemos:

 • Locus de causalidad de la acción o lo que es lo mismo el tipo de factores con los que el niño relaciona su conducta y que pueden ser externos (un premio, una alabanza, una nota) o internos (la propia satisfacción, las ganas de superarse a sí mismo, etc.) Cuando el niño es pequeño, solemos utilizar mayormente los factores externos para contribuir a su motivación pero progresivamente deberemos potenciar su motivación en base a factores internos.

 • Las expectativas que depositemos en el estudiante como padres, profesores, etc. Cuanto más altas sean las expectativas que pongamos en el escolar, siempre que dichas expectativas sean realistas, mayor será su motivación y sus progresos.

 • Las razones a las que el niño atribuye su éxito o fracaso. Estas pueden ser: internas (lo que depende de él) o externas (la suerte, por ejemplo); controlables (que él puede manejar) o incontrolables (que se escapan de su esfera de control), etc.

   Teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos fomentar la motivación de los niños en edad escolar? Algunas ideas serían:

 • Favoreciendo su compromiso por la tarea.

 • Reforzando positivamente sus logros y depositando en ellos expectativas de éxito.

 • Ayudándoles a manejar la tolerancia a la frustración acorde a su nivel de edad.

 • Fomentando una visión del error en positivo, como algo inherente a todo proceso de aprendizaje.

 • Ayudándoles a plantearse metas realistas (a corto, medio y largo plazo), que puedan alcanzar por sí mismos.

 • Contribuyendo a generar en ellos una creencia ajustada de autoeficacia.

   De este modo, si conseguimos lograr la motivación del niño, favoreceremos su implicación activa en la tarea, su entusiasmo por aprender, la persistencia en lo que hace a pesar de los errores, etc., lo que constituye un buen pronóstico de su presente y futuro académico y de su bienestar personal.

Laura Valverde.

Orientadora escolar colegio Los Sauces.

Leave a Reply

diecinueve + catorce =