DEPORTE E DESENVOLVEMENTO SOCIAL

GALEGOCASTELLANO

A socialización é o proceso polo que o individuo asimila as competencias, actitudes, valores e comportamentos que lle permiten ser membro da sociedade en que viven, sendo un proceso que se desenvolve ao longo da vida das persoas.

Futbol SocialO deporte é unha ferramenta importante para a formación harmónica e integral dun individuo. A experiencia demostra que contribúe á interiorización de normas e regras, ao control das pulsións e das emocións do individuo, á mellora da súa vontade fronte aos obstáculos que poidan presentarse posteriormente na vida e á canalización social da agresividade.

Tamén favorece a aprendizaxe do papel do individuo e das regras da sociedade, reforza o sentido da autoestima e da solidariedade. O deporte axuda a establecer auténticos vínculos sociais, favorece o contacto con outros países.

O deporte destaca como ambiente favorable para a adquisición de actitudes, valores e comportamentos individuais e colectivos que se consideran positivos desde o punto de vista cultural.

O deporte contribúe á socialización tanto polas repercusións do movemento en si mesmo sobre o desenvolvemento da persoa, como polo contacto que acompaña ás diferentes actividades deportivas.

Entre os principais beneficios do deporte para o desenvolvemento inicial da socialización podemos destacar os seguintes:

– Aprendizaxe do seguimento de normas e autodisciplina
– Traballo en equipo
– Xeración de novas relacións, valoración do compañeirismo e a lealdade
– Recoñecemento e fomento do liderado
– Manexo de logros e fracasos
– Interiorización do valor da práctica e da preparación para a mellora do rendemento

Tamén podemos destacar que como parte do mantemento do desenvolvemento social, a observación dun encontro deportivo funciona como vehículo de unidade social cando utilizamos o noso tempo libre como espectadores tanto en directo como diferido fomentando a nosa pertenza a un grupo. O deporte como espectáculo é fonte de orgullo e cohesión para os seguidores e fomento as relacións con outras persoas.

África Mosquera Fernández
Colexio Los Sauces Pontevedra

La socialización es el proceso por el que el individuo asimila las competencias, actitudes, valores y comportamientos que le permiten ser miembro de la sociedad en que viven, siendo un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida de las personas.

Futbol SocialEl deporte es una herramienta importante para la formación armónica e integral de un individuo. La experiencia demuestra que contribuye a la interiorización de normas y reglas, al control de las pulsiones y de las emociones del individuo, a la mejora de su voluntad frente a los obstáculos que puedan presentarse posteriormente en la vida y a la canalización social de la agresividad.

También favorece el aprendizaje del papel del individuo y de las reglas de la sociedad, refuerza el sentido de la autoestima y de la solidaridad. El deporte ayuda a establecer auténticos vínculos sociales, favorece el contacto con otros países.

El deporte destaca como ambiente favorable para la adquisición de actitudes, valores y comportamientos individuales y colectivos que se consideran positivos desde el punto de vista cultural.

El deporte contribuye a la socialización tanto por las repercusiones del movimiento en sí mismo sobre el desarrollo de la persona, como por el contacto que acompaña a las diferentes actividades deportivas.

Entre los principales beneficios del deporte para el desarrollo inicial de la socialización podemos destacar los siguientes:

• Aprendizaje del seguimiento de normas y autodisciplina
• Trabajo en equipo
• Generación de nuevas relaciones, valoración del compañerismo y la lealtad
• Reconocimiento y fomento del liderazgo
• Manejo de logros y fracasos
• Interiorización del valor de la práctica y de la preparación para la mejora del rendimiento

También podemos destacar que como parte del mantenimiento del desarrollo social, la observación de un encuentro deportivo funciona como vehículo de unidad social cuando utilizamos nuestro tiempo libre como espectadores tanto en directo como diferido fomentando nuestra pertenencia a un grupo. El deporte como espectáculo es fuente de orgullo y cohesión para los seguidores y fomento las relaciones con otras personas.

África Mosquera Fernández
Colegio Los Sauces Pontevedra

 

Leave a Reply

9 − seis =