Futbolimpio 2015

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo, da man con Cooperación Internacional ONG asinaron un convenio de colaboración para levar a cabo unha nova actividade pensada para fomentar o xogo limpo entre os máis pequenos. Para iso, nada mellor que empregar a propia dinámica dos partidos que disputan os máis novos co obxectivo de conciencialos da importancia das boas prácticas e o respecto, non só no deporte senón na vida. No acordo, plásmase o interese claro de ambas institucións por abordar unha problemática que ó mundo do fútbol pero que se traduce en tódolos ámbitos na sociedade. Xa desde fai aproximadamente un mes é posible realizar un seguemento desta actvidade patrocinada por Mascato e Pascual a través da páxina web www.futbolimpio.com. Unha actividade coordinada polos voluntarios da ONG que adican o seu tempo e esforzo para concienciar a nenos e pais da gran importancia que ten o xogo limpo dentro e fora do campo.

FUTBOLIMPIO é unha acción de sensibilización e educación para a solidariedade e os valores entre os nenos e a contorna do fútbol en categorías inferiores do Real Club Celta de Vigo (benjamín, alevín e infantil: A e B)

Con este proxecto pretendemos fomentar:
O xogo limpo e a nobreza do deporte como escola de valores.
Que non se considere ao rival como un inimigo.
Que non se considere ao árbitro como alguén a quen enganar.

A primeira das actividades tivo lugar o pasado 15 de novembro entre os equipos do Celta Alevín A e o Rápido de Bouzas Alevín A. Dende antes do encontro, os monitores encargáronse de recalcar a importancia do xogo limpo nunha sesión previa informativa. Posteriormente, ao finalizar o partido realizouse un corredor e un círculo no que os futbolistas intercambiaron experiencias. Esta foi a dinámica:

Equipos participantes:

Celta Alevíns A

Rápido de Bouzas Alevíns A

1.    Sesión de formación

En cada vestiario por separado impartimos unha sesión de formación sobre a importancia do xogo limpo. De forma dialogada facíanselles preguntas sinxelas aos xogadores e íanselles explicando conceptos básicos do respecto ao rival, aos árbitros e a un mesmo; con exemplos prácticos. Unha das preguntas por exemplo: Que equipo gañou o premio Fair Play no recente mundial de Brasil?. Ante a nosa sorpresa uno dos xogadores do Rápido acertouno enseguida. (Como apoio á sesión repartíuselles unha folla -que achegamos- na que se explicaba a actividade e dábanse 5 pautas de xogo limpo)

2.     Corredor

Ao acabar o partido o Celta fixo un corredor ao Rápido de Bouzas, recoñecendo o seu esforzo no partido.

3.     Foto

A continuación fixemos unha foto a ambos os equipos -cada un ao carón- cos capitáns en primeiro plano dándose a man.

4.     Círculo

Organizamos un círculo (por problemas de horarios e polo frío foi na sala de prensa despois de ducharse) no que se puxeron de modo intercalado todos abrazados polos ombreiros formando un círculo. Os voluntarios de Cooperación Internacional animaron aos capitáns a facer un resumo de como xogara o rival. Despois os voluntarios comentaron aos xogadores as xogadas destacadas polo seu xogo limpo, indicando o número do xogador e o minuto de xogo; os xogadores espontaneamente aplaudiron a cada protagonista. Tamén se lles fixo mención dalgunha xogada fea. Por último se lle dió a palabra a Sofía, o xuíz árbitro, que -ante a gran atención de todos os xogadores- fíxolles algúns comentarios e lles dió uns consellos sobre o xogo limpo.

5. Entrevista    

Ao finalizar fixemos unha entrevista en vídeo moi peculiar: a dous irmáns xemelgos que hoxe foron rivais: un do Celta e outro do Rápido de Bouzas. Moi simpáticos e alegres.

A conclusión é altamente positiva desde o noso punto de vista; os nosos voluntarios mostráronse moi satisfeitos e xa están a programar o próximo partido. Ademais percibimos moito interese nos mozos e en todos os que participaron na actividade: o árbitro e os adestradores de ambos os equipos.

La Fundación Celta de Vigo, de la mano con Cooperación Internacional ONG firmaron un convenio de colaboración para llevar a cabo una nueva actividad pensada para fomentar el juego limpio entre los más pequeños. Para eso, nada mejor que emplear la propia dinámica de los partidos que disputan los más nuevos con el objetivo de concienciarlos de la importancia de las buenas prácticas y el respeto, no sólo en el deporte sino en la vida. En el acuerdo, se plasma el interés claro de ambas instituciones por abordar una problemática que afecta al mundo del fútbol pero que se traduce en todos los ámbitos en la sociedad. Ya desde hace aproximadamente un mes es posible realizar un seguimiento de esta actvidad patrocinada por Mascato y Pascual a través de la página web www.futbolimpio.com. Una actividad coordinada por los voluntarios de la ONG que dedican su tiempo y esfuerzo para concienciar a niños y padres de la gran importancia que tiene el juego limpio dentro y fuera del campo.

FUTBOLIMPIO es una acción de sensibilización y educación para la solidaridad y los valores entre los niños y el entorno del fútbol en categorías inferiores del Real Club Celta de Vigo (benjamín, alevín e infantil: A y B)

Con este proyecto pretendemos fomentar:
El juego limpio y la nobleza del deporte como escuela de valores.
Que no se considere al rival como un enemigo.
Que no se considere al árbitro como alguien a quien engañar.

La primera de las actividades tuvo lugar el pasado 15 de noviembre entre los equipos del Celta Alevín A y el Rápido de Bouzas Alevín A. Desde antes del encuentro, los monitores se encargaron de recalcar la importancia del juego limpio en una sesión previa informativa. Posteriormente, al finalizar el partido se realizó un pasillo y un corrillo en el que los futbolistas intercambiaron experiencias. Esta fue la dinámica.

Equipos participantes:

Celta Alevines A

Rápido de Bouzas Alevines A

1. Sesión de formación

En cada vestuario por separado impartimos una sesión de formación sobre la importancia del juego limpio. De forma dialogada se les hacían preguntas sencillas a los jugadores y se les iban explicando conceptos básicos del respeto al rival, a los árbitros y a uno mismo; con ejemplos prácticos. Una de las preguntas por ejemplo: ¿Qué equipo ganó el premio Fair Play en el reciente mundial de Brasil?. Ante nuestra sorpresa uno de los jugadores del Rápido lo acertó enseguida. (Como apoyo a la sesión se les repartió una hoja -que adjuntamos- en la que se explicaba la actividad y se daban 5 pautas de juego limpio)

 2. Pasillo

Al acabar el partido el Celta hizo un pasillo al Rápido de Bouzas, reconociendo su esfuerzo en el partido.

  • 3. Foto

A continuación hicimos una foto a ambos equipos -cada uno a un lado- con los capitanes en primer plano dándose la mano.

4. Corrillo

Organizamos un corrillo (por problemas de horarios y por el frío fue en la sala de prensa después de ducharse) en el que se pusieron de modo intercalado todos abrazados por los hombros formando un círculo. Los voluntarios de Cooperación Internacional animaron a los capitanes a hacer un resumen de cómo había jugado el rival. Después los voluntarios comentaron a los jugadores las jugadas destacadas por su juego limpio, indicando el número del jugador y el minuto de juego; los jugadores espontáneamente aplaudieron a cada protagonista. También se les hizo mención de alguna jugada fea. Por último se le dió la palabra a Sofía, la juez árbitro, que -ante la gran atención de todos los jugadores- les hizo algunos comentarios y les dió unos consejos sobre el juego limpio.

5. Final

Al finalizar hicimos una entrevista en vídeo muy peculiar: a dos hermanos gemelos que hoy fueron rivales: uno del Celta y otro del Rápido de Bouzas. Muy simpáticos y alegres.

La conclusión es altamente positiva desde nuestro punto de vista; nuestros voluntarios se mostraron muy satisfechos y ya están programando el próximo partido. Además hemos percibido mucho interés en los chicos y en todos los que participaron en la actividad: la árbitro y los entrenadores de ambos equipos.

FOTOS: María Rodríguez Arias (Voluntaria Futbolimpio)

Leave a Reply

once + diecisiete =