Límites, normas e moito agarimo a calquera idade

GALEGOCASTELLANO

Quizais baixo estas palabras puidese estar a clave da educación, o difícil é atopar o termo medio e nin pasar dun patrón de crianza autoritario no que os pais marcan as normas e non é posible o dialogo, ao extremo no que todo se dialoga e ao final son os nenos os que marcan a lei na casa.

O bebé ao nacer, vén con experiencias previas que xa modularon conexións cerebrais e dotado xeneticamente, pero o ambiente será moi decisivo e funcionará como modulador e regulador do neno.

É importante interiorizar que dende que nace as súas experiencias van quedando gravadas. O bebé a o primeiro que atenderá é a o rostro que lle atende, á persoa que é garante de seguridade, de coidados e de agarimo, e aquí comeza todo, a súa figura de apego.

Entendamos que os primeiros anos son importantísimos e que imos aprendendo quen somos por como outros nos fan saber que somos, e do mesmo xeito aprendemos a mirarnos por como outros nos miraron.

Cando o neno é pequeno, ás veces porque nos doe escoitar o seu pranto e dános pena, ou porque estamos cansos do traballo ou porque a rabecha está a ser en plena rúa, imos cedendo ás súas peticións, e aínda que é certo que o neno pequeno pode ser máis fácil de manexar, se non imos marcándolle normas e límites irá crecendo e cada vez custará máis facerse con el.

Desde que o neno nace necesita contención, e os límites e as normas que marquemos son e serán un factor de protección, por iso non debe custarnos dicir “non”, debemos facelo e entender que é bo para o neno. Desta maneira comezaremos a axudarlle a tolerar a frustración. E aínda que nos custe crelo, ese pequeno non, que lle dicimos ao caramelo, axudaranos cando nos atopemos co adolescente que pide chegar á casa moi tarde.

Pero por suposto estas normas deben ir acompañadas do noso agarimo e amor por eles.

Digámoslles “non”, cando haxa que facelo e non gratuitamente, e fagámoslles saber e sentir que lles queremos e que son persoas valiosas.

Branca García.
Psicóloga e Orientadora en Colegio Los Sauces.

Quizás bajo estas palabras pudiera estar la clave de la educación, lo difícil es encontrar el término medio y ni pasar de un patrón de crianza autoritario en el que los papás marcan las normas y no es posible el dialogo, al extremo en el que todo se dialoga y al final son los niños los que marcan la ley en casa.

El bebé al nacer, viene con experiencias previas que ya han modulado conexiones cerebrales y dotado genéticamente, pero el ambiente será muy decisivo y funcionará como modulador y regulador del niño.

Es importante interiorizar que desde que nace sus experiencias van quedando grabadas. El bebé a lo primero que atenderá es al rostro que le atiende, a la persona que es garante de seguridad, de cuidados y de cariño, y aquí comienza todo, su figura de apego…

Entendamos que los primeros años son importantísimos y que vamos aprendiendo quienes somos por cómo otros nos hacen saber que somos, y del mismo modo aprendemos a mirarnos por como otros nos han mirado.

Cuando el niño es pequeño, a veces porque nos duele escuchar su llanto y nos da pena, o porque estamos cansados del trabajo o porque la pataleta está siendo en plena calle, vamos cediendo a sus peticiones, y si bien es cierto que el niño pequeño puede ser más fácil de manejar, si no vamos marcándole normas y límites irá creciendo y cada vez costará más hacerse con él.

Desde que el niño nace necesita contención, y los límites y las normas que marquemos son y serán un factor de protección, por eso no debe costarnos decir “no”, debemos hacerlo y entender que es bueno para el niño. De esta manera comenzaremos a ayudarle a tolerar la frustración. Y aunque nos cueste creerlo, ese pequeño no, que le decimos al caramelo, nos ayudará cuándo nos encontremos con el adolescente que pide llegar a casa muy tarde.

Pero por supuesto estas normas deben ir acompañadas de nuestro cariño y amor por ellos.
Digámosles “no”, cuándo haya que hacerlo y no gratuitamente, y hagámosles saber y sentir que les queremos y que son personas valiosas.

Blanca García.
Psicóloga y Orientadora en Colegio Los Sauces.

Leave a Reply

13 − 8 =