Previr o acoso entre iguais-bullying

GALEGOCASTELLANO

«A miña liberdade termínase onde empeza a de os demais»

Jean Paul Sartre, filósofo e escritor francés.

No ano 1993 o Doutor Dan Olweus, considerado pioneiro en o estudo de a intimidación entre compañeiros, definiu o acoso escolar como un comportamento prolongado de insulto verbal, rexeitamento social, intimidación psicolóxica e agresividade física duns nenos cara a outros que se converten, desta forma, en vítimas dos seus compañeiros. Sinalaba ademais que para poder falar de a existencia de este fenómeno terían que darse tres requisitos:

1. Comportamento agresivo ou «querer facer dano» intencionadamente.

2. Conduta levada a termo de forma repetitiva e mesmo fose do horario escolar.

3. Desequilibrio de poder ou forza (relación asimétrica).

Trece anos despois, este tema segue sendo investigado e a súa prevención e erradicación ocupa unha das liñas de actuación prioritarias para a comunidade educativa. Ademais, o bullying adquiriu novas formas como o ciberacoso ou ciberbullying, que supón o uso das novas tecnoloxías de a información e a comunicación (redes sociais, correo electrónico, blogs, etc.) en prexuízo de unha ou máis persoas ou de a súa imaxe pública. No tema do acoso entre iguais hai tres axentes que debemos ter en conta:

– O agresor ou agresores: Exercen o seu dominio a través do abuso e a fustrigación. Adoitan ser persoas que desenvolveron estratexias de relación social baseadas en o emprego de a forza e son moi hábiles usando a violencia física ou psicolóxica e creando unhas relacións de dominaciónsumisión.

– A vítima: É quen sofre as agresións.

– Os observadores: Compañeiros próximos ao agresor e a vítima, espectadores de os feitos.

Pero que podemos facer como pais, profesores e membros de a comunidade educativa para combater esta secuela social?

1. Intensificar a comunicación con os fillos, alumnos, etc. e entre o colexio e as familias para detectar posibles situacións de acoso escolar. Crear un ambiente favorable a a comunicación e cambiar o concepto de «acusar» por o de «denunciar».

2. Fomentar a educación emocional e en valores que favoreza unha adecuada xestión das emocións e unha resolución construtiva e asertiva de os conflitos.

3. Favorecer o traballo en equipo e a creación de sentimento de pertenza a un grupo de iguais a través de traballos cooperativos, dinámicas de grupo, creación de equipos de mediación entre compañeiros, etc.

4. Levar a cabo formación específica en o tema mediante un esforzo coordinado entre os distintos axentes educativos (centros escolares, familias, Garda Civil, etc.) que axude a diferenciar estas formas de violencia, os recursos dispoñibles para poder facerlles fronte e os síntomas máis habituais que se aprecian en agresor e vítima.

Laura Valverde

Orientadora escolar do colexio Los Sauces – Vigo

“Mi libertad se termina donde empieza la de los demás”

Jean Paul Sartre, filósofo y escritor francés.

En el año 1993 el Doctor Dan Olweus, considerado pionero en el estudio de la intimidación entre compañeros, definió el acoso escolar como un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación psicológica y agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten, de esta forma, en víctimas de sus compañeros. Señalaba además que para poder hablar de la existencia de este fenómeno tendrían que darse tres requisitos:

1. Comportamiento agresivo o “querer hacer daño” intencionadamente.

2. Conducta llevada a término de forma repetitiva e incluso fuera del horario escolar.

3. Desequilibrio de poder o fuerza (relación asimétrica).

Trece años después, este tema sigue siendo investigado y su prevención y erradicación ocupa una de las líneas de actuación prioritarias para la comunidad educativa. Además, el bullying ha adquirido nuevas formas como el ciberacoso o ciberbullying, que supone el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (redes sociales, correo electrónico, blogs, etc.) en perjuicio de una o más personas o de su imagen pública.

En el tema del acoso entre iguales hay tres agentes que debemos tener en cuenta:

• El agresor o agresores: Ejercen su dominio a través del abuso y el hostigamiento. Suelen ser personas que han desarrollado estrategias de relación social basadas en el empleo de la fuerza y son muy hábiles usando la violencia física o psicológica y creando unas relaciones de dominaciónsumisión.

• La víctima: Es quien sufre las agresiones.

• Los observadores: Compañeros cercanos al agresor y la víctima, espectadores de los hechos.

Pero ¿qué podemos hacer como padres, profesores y miembros de la comunidad educativa para combatir esta lacra social?

1. Intensificar la comunicación con los hijos, alumnos, etc. y entre el colegio y las familias para detectar posibles situaciones de acoso escolar. Crear un ambiente favorable a la comunicación y cambiar el concepto de “acusar” por el de “denunciar”.

2. Fomentar la educación emocional y en valores que favorezca una adecuada gestión de las emociones y una resolución constructiva y asertiva de los conflictos.

3. Favorecer el trabajo en equipo y la creación de sentimiento de pertenencia a un grupo de iguales a través de trabajos cooperativos, dinámicas de grupo, creación de equipos de mediación entre compañeros, etc.

4. Llevar a cabo formación específica en el tema mediante un esfuerzo coordinado entre los distintos agentes educativos (centros escolares, familias, Guardia Civil, etc.) que ayude a diferenciar estas formas de violencia, los recursos disponibles para poder hacerles frente y los síntomas más habituales que se aprecian en agresor y víctima.

Laura Valverde

Orientadora escolar del colegio Los Sauces – Vigo

Leave a Reply

4 × uno =