AFRONTAR EL INICIO DE CURSO

GALEGOCASTELLANO

O inicio de curso para moitos supón un momento de ilusión, de novas expectativas, proxectos e sorpresas, pero algúns alumnos e as súas familias poden vivir con certa preocupación este momento de cambio e novidade, principalmente cando o neno incorpórase por vez primeira ao colexio, ou se enfronta a un cambio de ciclo. Neste artigo abórdanse unhas pautas xerais dirixidas ás familias para afrontar o comezo de curso de forma positiva.

Transmitir mensaxes positivas sobre o inicio de curso

É certo que os nenos necesitan un período de adaptación, pero tampouco debemos converter iso nun problema. É fundamental que os pais falen cos seus fillos sobre o inicio escolar, prepárenlles e acompañen no cambio e a novidade. Se restamos importancia ás dificultades e aspectos negativos, facilitaremos o afrontalos con maior seguridade.  Se os pais transmiten entusiasmo, a actitude dos seus fillos será máis positiva.

Sería recomendable empezar a falarlles das nosas expectativas como pais e axudarlles a que cren as súas propias xa que sempre é máis fácil esforzarse por un obxectivo claro.

Deixar que expresen os seus medos e preocupacións

É importante facilitar que os nenos se expresen e manifesten os seus temores, escoitarlles sen xulgar, darlles ferramentas para superar as dificultades e explicarlles os beneficios que obterán indo ao colexio. Debemos tratar de razoar e afrontar os seus temores de forma realista, en positivo e sen transmitirlles angustia.

Volver á rutina e elaborar un horario de estudo

O regreso á vida cotiá obriga tamén a volver establecer as rutinas (que a miúdo desaparecen durante as vacacións), como marcar o horario de irse á cama, entre outros. Cando comeza o curso, é o momento de axudar aos fillos a elaborar un horario de dedicación aos estudos. Ao chegar do colexio, é bo que descasen para merendar e, a continuación, porse coas súas tarefas.

Compartir os momentos do neno

Recibirlles cando cheguen do colexio con ilusión, preguntarlles como lles ha ir, preparar bátaa ou o uniforme, especialmente cos máis pequenos, o material do día seguinte, e axudarlles coas dificultades en relación á amizade ou ás materias, son boas estratexias para a adaptación ao novo curso escolar.

Olalla Vázquez Peiteado

Departamento de Orientación, Los Sauces La Moraleja

El inicio de curso para muchos supone un momento de ilusión, de nuevas expectativas, proyectos y sorpresas, pero algunos alumnos y sus familias pueden vivir con cierta preocupación este momento de cambio y novedad, principalmente cuando el niño se incorpora por vez primera al colegio, o se enfrenta a un cambio de ciclo. En este artículo se abordan unas pautas generales dirigidas a las familias para afrontar el comienzo de curso de forma positiva.

Transmitir mensajes positivos sobre el inicio de curso

Es cierto que los niños necesitan un período de adaptación, pero tampoco debemos convertir eso en un problema. Es fundamental que los padres hablen con sus hijos sobre el inicio escolar, les preparen y acompañen en el cambio y la novedad. Si restamos importancia a las dificultades y aspectos negativos, facilitaremos el afrontarlos con mayor seguridad.  Si los padres transmiten entusiasmo, la actitud de sus hijos será más positiva.

Sería recomendable empezar a hablarles de nuestras expectativas como padres y ayudarles a que creen las suyas propias ya que siempre es más fácil esforzarse por un objetivo claro.

Dejar que expresen sus miedos y preocupaciones

Es importante facilitar que los niños se expresen y manifiesten sus temores, escucharles sin juzgar, darles herramientas para superar las dificultades y explicarles los beneficios que obtendrán yendo al colegio. Debemos tratar de razonar y afrontar sus temores de forma realista, en positivo y sin transmitirles angustia.

Volver a la rutina y elaborar un horario de estudio

El regreso a la vida cotidiana obliga también a volver a establecer las rutinas (que a menudo desaparecen durante las vacaciones), como marcar el horario de irse a la cama, entre otros. Cuando comienza el curso, es el momento de ayudar a los hijos a elaborar un horario de dedicación a los estudios. Al llegar del colegio, es bueno que descasen para merendar y, a continuación, ponerse con sus tareas.

Compartir los momentos del niño

Recibirles cuando lleguen del colegio con ilusión, preguntarles cómo les ha ido, preparar la bata o el uniforme, especialmente con los más pequeños, el material del día siguiente, y ayudarles con las dificultades en relación a la amistad o a las asignaturas, son buenas estrategias para la adaptación al nuevo curso escolar.
Olalla Vázquez Peiteado
Departamento de Orientación, Los Sauces La Moraleja

Leave a Reply

4 + nineteen =