As mulleres temos corazón: razón da campaña

GALEGOCASTELLANO

Contrariamente ao que se cree, as enfermidades cardiovasculares son a principal causa de morte entre as mulleres españolas seguida dos tumores. Segundo os últimos datos actualizados polo instituto nacional de estatística en xaneiro de 2014, preto de 282.000 mulleres faleceron por enfermidade cardiovascular, fronte a 180.000 por tumores é dicir…é a principal causa de morte entre as mulleres na enfermidade cardiovascular.

Se analizamos isto en Galicia, a paisaxe é máis desoladora: Galicia é a segunda comunidade autónoma por detrás de Asturias onde maior mortalidade por ECV se detecta.

Non obstante non deixa de ser curioso que…cando preguntamos ao azar pola rúa: de que morren as mulleres? ” a resposta dista moito da realidade. Do mesmo xeito…cando preguntamos se as mulleres morren por enfermidade cardiovascular…non é infrecuente escoitar que iso é unha enfermidade de homes.

Existe polo tanto un alteración importante entre o risco percibido e o real.

Pero que é a enfermidade cardiovascular? por que se desenvolve? como se prevén? e por que ás mulleres?

Que é a enfermidade cardiovascular?

A Organización Mundial da saúde, define as enfermidades cardiovasculares como un conxunto de trastornos do corazón e dos vasos sanguíneos. Así, en función do territorio afecto, clasificámola en enfermidade cardíaca, que engloba a enfermidade coronaria, a insuficiencia cardíaca e a hipertensión arterial; a enfermidade cerebrovascular (das arterias do cerebro) e enfermidade arterial periférica.

Por que se desenvolve?

A principal causa da ECV é o desenvolvemento de placas de ateroma, que son depósitos de colesterol entre outros, que estreitan a luz das arterias. Estas placas de ateroma desenvólvense de xeito insidioso ao longo da vida e adoita estar avanzada cando aparecen os síntomas… A velocidade de progresión relaciónase fortemente co estilo de vida, especialmente co consumo de tabaco, os hábitos alimentarios pouco saudables, a inactividade física e o estrés psicosocial.

Por que ás mulleres? 

Os factores de risco (FR) máis importantes e clásicos son similares en ámbolos dous sexos, pero hai algunhas diferenzas probadas. Globalmente, as mulleres presentan un perfil de risco maior para a enfermidade cardiovascular que os homes: padecen máis hipertensión, diabete, estrés psicosocial, sedentarismo e obesidade entre outros. A pesar que ata o momento descoñecemos os mecanismos, sabemos que a muller hipertensa diabética e obesa é ademais, máis vulnerable a presentar enfermidade coronaria que o varón en igualdade de condicións.

Por outra parte, temos que destacar o tabaquismo, cun incremente no hábito tabáquico entre as adolescentes, e un menor descenso no consumo respecto aos homes en idades máis avanzadas.

En canto ao sedentarismo, este vai da man da obesidade e nas mulleres a ausencia de exercicio físico é máis marcada a calquera idade que nos homes. Trala menopausa e con axuda do cambio hormonal, a muller ten maior tendencia á obesidade, especialmente a partir da sexta década da vida.

Por outra parte, a clínica:

A anxina de peito é o reflexo da ausencia de fluxo sanguíneo a unha parte do corazón secundario a obstrución nunha arteria coronaria. Así, a anxina típica se describe como a dor no peito, xeralmente opresivo, que aparece con esforzos e desaparece en repouso. As mulleres a diferenza dos homes, poden non presentar unha dor tan típica, con presentacións máis insidiosas como dor na mandíbula, fatiga, sudación profusa acompañada de náuseas ou sensación de falta de vida.

A insuficiencia cardíaca prodúcese cando o corazón é incapaz de manter as necesidades de osíxeno do organismo. Habitualmente a fatiga ou os edemas nas pernas, inchazo de abdome, ou dificultade para durmir na cama botado tradúcense en insuficiencia cardíaca. A presentación clínica das mulleres neste caso tamén é moitas veces insidiosa como ansiedade, angustia ou nerviosismo nocturno que as obriga a erguerse da cama. En todo isto, é de vital importancia falar da Hipertensión arterial, que é un dos principais responsables do desenvolvemento de insuficiencia cardíaca nas mulleres e á vez que un dos factores de risco máis presentes nas mulleres.

Por outra parte por multitude de factores, probablemente pola falta de concienciación social, falta de concienciación entre a profesión médica ou por razóns científicas pendentes de aclarar, sabemos que as mulleres teñen unha peor evolución da enfermidade cardiovascular que os homes.

Polo tanto, a forma de presentación atípica en ocasións e a ausencia de conciencia da enfermidade, leva consigo a un atraso no diagnóstico e polo tanto no tratamento, coas implicacións pronósticas que isto ten. Isto en parte, axuda a comprender o exceso de mortalidade que se encontra nas mulleres.

A xeito de conclusión, recordar, que

 

  1. As enfermidades CDV son a primeira causa de morte nas mulleres. 1 de cada 3 mulleres morren por enfermidade cardiovascular, e debemos ser conscientes desta realidade.
  2. Se se promoven cambios de hábitos de vida, as enfermidades cardiovasculares son evitables pois están relacionadas cos hábitos de vida pouco saudables como son dieta inadecuada, a obesidade, o colesterol, o sedentarismo, a hipertensión arterial e o tabaco.
  3. A identificación correcta e precoz de síntomas relacionados coas enfermidades cardiovasculares e aprender como actuar ante elas, pode facer que a asisitencia recibida sexa a mais axeitada e a tempo.
  4. A falta de percepción social sobre a gravidade das enfermidades cardiovasculares na muller fai que combatela sexa máis difícil.
  5. É necesario dedicar medios para conseguir todos estes fins por que neste caso, o silencio é o peor inimigo da vida.

 

Contrariamente a lo que se cree, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres españolas seguida de los tumores.  Según los últimos datos actualizados por el instituto nacional de estadística en enero de 2014, cerca de 282.000 mujeres fallecieron por enfermedad cardiovascular, frente a 180.000 por tumores es decir…la principal causa de muerte entre las mujeres en la enfermedad cardiovascular.

Si analizamos esto en Galicia, el paisaje es más desolador: Galicia es la segunda comunidad autónoma por detrás de Asturias donde mayor mortalidad por ECV se detecta.

Sin embargo no deja de ser curioso que…cuando preguntamos al azar por la calle: ¿de qué se mueren las mujeres?” la respuesta dista mucho de la realidad. Del mismo modo…cuando preguntamos si las mujeres mueren por enfermedad cardiovascular…no es infrecuente escuchar que eso es una enfermedad de hombres.

Existe por tanto una alteración importante entre el riesgo percibido y el real.

Pero ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? ¿Por qué se desarrolla? ¿Cómo se previene? y ¿Por qué a las mujeres?

¿Qué es la enfermedad cardiovascular?

La Organización Mundial de la salud, define las enfermedades cardiovasculares como un un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Así, en función del territorio afecto, la clasificamos en enfermedad cardíaca, que engloba la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial; la enfermedad cerebrovascular (de las arterias del cerebro) y enfermedad arterial periférica.

 ¿Por qué se desarrolla?

La principal causa de la ECV es el desarrollo de placas de ateroma, que son depósitos de colesterol entre otros, que estrechan la luz de las arterias. Estas placas de ateroma se desarrollan de manera insidiosa a lo largo de la vida y suele estar avanzada cuando aparecen los síntomas… La velocidad de progresión se relaciona fuertemente con el estilo de vida, especialmente con el consumo de tabaco, los hábitos alimentarios poco saludables, la inactividad física y el estrés psicosocial.

¿Por qué a las mujeres?

Los factores de riesgo (FR) más importantes y clásicos son similares en ambos sexos, pero hay algunas diferencias probadas. Globalmente, las mujeres presentan un perfil de riesgo mayor para la enfermedad cardiovascular que los hombres: padecen más hipertensión, diabetes, estrés psicosocial, sedentarismo y obesidad entre otros. A pesar que hasta el momento desconocemos los mecanismos, sabemos que la mujer hipertensa diabética y obesa es además, más vulnerable a presentar enfermedad coronaria que el varón en igualdad de condiciones.

Por otra parte, tenemos que destacar el tabaquismo, con un incremente en el hábito tabáquico entre las adolescentes, y un menor descenso en el consumo respecto a los hombres en edades más avanzadas.

En cuanto al sedentarismo, éste va de la mano de la obesidad y en las mujeres la ausencia de ejercicio físico es más marcada a cualquier edad que en los hombres. Tras la menopausia y con ayuda del cambio hormonal, la mujer tiene mayor tendencia a la obesidad, especialmente a partir de la sexta década de la vida.

Por otra parte, la clínica:

La angina de pecho es el reflejo de la ausencia de flujo sanguíneo a una parte del corazón secundario a obstrucción en una arteria coronaria. Así, la angina típica se describe como el dolor en el pecho, generalmente opresivo, que aparece con esfuerzos y desaparece en reposo. Las mujeres a diferencia de los hombres, pueden no presentar un dolor tan típico, con presentaciones más insidiosas como dolor en la mandíbula, fatiga, sudación profusa acompañada de nauseas o sensación de falta de vida.

La insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón es incapaz de mantener las necesidades de oxígeno del organismo. Habitualmente la fatiga o los edemas en las piernas, hinchazón de abdomen, o dificultad para dormir en la cama echado se traducen en insuficiencia cardíaca. La presentación clínica de las mujeres en este caso también es muchas veces insidiosa como ansiedad, angustia o nerviosismo nocturno que las obliga a levantarse de la cama. En todo esto, es de vital importancia hablar de la Hipertensión arterial, que es uno de los principales responsables del desarrollo de insuficiencia cardíaca en las mujeres y a la vez que uno de los factores de riesgo más presentes en las mujeres.

Por otra parte por multitud de factores, probablemente por la falta de concienciación social, falta de concienciación entre la profesión médica o por razones científicas pendientes de aclarar, sabemos que las mujeres tiene una peor evolución de la enfermedad cardiovascular que los hombres.

Por tanto, la forma de presentación atípica en ocasiones y la ausencia de conciencia de la enfermedad, conlleva a un retraso en el diagnóstico y por tanto en el tratamiento, con las implicaciones pronósticas que esto tiene. Esto en parte, ayuda a comprender el exceso de mortalidad que se encuentra en las mujeres.

A modo de conclusión, recordar, que

 

  1. Las enfermedades CDV son la primera causa de muerte en las mujeres. 1 de cada 3 mujeres mueren por enfermedad cardiovascular, y debemos ser conscientes de esta realidad.
  2. Si se promueven cambios de hábitos de vida, las enfermedades cardiovasculares son evitables pues están relacionadas con los hábitos de vida poco saludables como son dieta inadecuada, la obesidad, el colesterol, el sedentarismo, la hipertensión arterial y el tabaco.
  3. La identificación correcta y precoz de síntomas relacionados con las enfermedades cardiovasculares y aprender como actuar ante ellas, puede hacer que la asisitencia recibida sea la más adecuada y a tiempo.
  4. La falta de percepción social sobre la gravedad de las enfermedades cardiovasculares en la mujer hace que combatirla sea más difícil.
  5. Es necesario dedicar medios para conseguir todos estos fines porque en este caso, el silencio es el peor enemigo de la vida.

 

 

Leave a Reply

eighteen − ten =