BASES Concurso Clinics Semana Santa

INSCRÍBETE NOS CLINICS AQUÍ 

GALEGOCASTELLANO

A Fundación Celta de Vigo lanzado un concurso nas contas oficiais en redes sociais do Real Club Celta de Vigo no que sorteará unha camiseta asinada polos xogadores do primeiro equipo. Para participar hai que compartir a publicación do sorteo “Clinics de Semana Santa” facendo RT da mesma.

Ademais, todos os participantes terán a oportunidade de participar como recogepelotas en Balaídos durante un partido de LaLiga. Cada xornada de clinic sortearanse dúas prazas para participar desta inesquecible experiencia. Así mesmo, todos os participantes terán a oportunidade de preinscribirse aos campus de verán da Fundación Celta con condicións especiais.

BASES DO CONCURSO

1.- Organizador

A Fundación Celta de Vigo, a través das redes sociais oficiais do Real Club Celta de Vigo S.A.D. con domicilio social en Rúa Conde de Gondomar 1, 36203 Vigo, organiza un concurso para todos os seus seguidores da conta oficial do club en Twitter, Facebook (www.twitter.com/rccelta), Facebook (www.facebook.com/rccelta ) e Instagram (www.instagram.com/realclubcelta/)

2.- Ámbito e duración

O concurso levará a cabo en España para residentes en todo o territorio nacional. A data de comezo do concurso será o 1 de Abril de 2017 ás 13:00 e a data de finalización será o 5 de Abril 20:00h.

3.- Regras e condicións para participar

O concurso terá lugar na páxina oficial de Twitter, Facebook e Instagram do RC Celta.

Para participar no concurso será necesario:

– Ser seguidor dunha das contas oficiais do RC Celta.

– Facer retuit da publicación do sorteo “Clinics Semana Santa”.

Poderá participar calquera persoa cun perfil na rede social. Cada usuario poderá participar unha única vez.

4.- Premios e selección do gañador

Outorgarase unha camiseta oficial asinada polos xogadores do primeiro equipo. A forma de entrega do premio comunicaráselle ao gañador unha vez finalizado o concurso.

O gañador será elixido por sorteo entre todos os participantes que cumpran os requisitos anteriormente expostos.

Se non se logra contactar co gañador nun prazo de 24 horas desde o primeiro intento de contacto, ou este renunciase ao premio, procederase a seleccionar un novo gañador, perdendo o anterior gañador o seu dereito a reclamar o premio. Comunicarase nas contas oficiais do Real Club Celta de Vigo cando haxa gañador oficiais e tamén se comunicará a través da páxina web.

5.- Cesión de dereitos de imaxe e/ou propiedade intelectual

A participación no Concurso supón a cesión e autorización expresa de todos os dereitos de propiedade intelectual e de imaxe sobre as participacións, de forma que o participante cede a Real Club Celta de Vigo os dereitos de explotación de natureza intelectual, industrial e/ou de imaxe que puidesen corresponderlle ou derivar das participacións enviadas para participar no Concurso.

6.- Excepcións

A Fundación Celta e o Real Club Celta de Vigo resérvanse o dereito de eliminar do concurso a calquera usuario que non cumpra os requisitos establecidos na mecánica do concurso.

O premio podería considerarse deserto no caso de que a organización consideráseo oportuno.

7.- Protección de datos.

A Fundación Celta e o Real Club Celta de Vigo garante o cumprimento íntegro da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal no tratamento dos datos persoais recollidos na presente promoción, en especial polo que se refire a a atención do exercicio dos dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos persoais dos concursantes.

8.- Aceptación das bases.

A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes Bases, polo que a manifestación no sentido de non aceptación da totalidade ou parte das mesmas implicará a exclusión do participante e como consecuencia diso, tanto a Fundación Celta de Vigo como o Real Club Celta de Vigo quedarán liberados do cumprimento da obrigación contraída con devandito participante.

La Fundación Celta de Vigo lanzado un concurso en las cuentas oficiales en redes sociales del Real Club Celta de Vigo en el que sorteará una camiseta firmada por los jugadores del primer equipo. Para participar hay que compartir la publicación del sorteo “Clinics de Semana Santa” haciendo RT de la misma.

BASES DEL CONCURSO

1.- Organizador

La Fundación Celta de Vigo, a través de las redes sociales oficiales del Real Club Celta de Vigo S.A.D. con domicilio social en Calle Conde de Gondomar 1, 36203 Vigo, organiza un concurso para todos sus seguidores de la cuenta oficial del club en Twitter, Facebook (www.twitter.com/rccelta), Facebook (www.facebook.com/rccelta ) e Instagram (www.instagram.com/realclubcelta/)

Además, todos los participantes tendrán la oportunidad de participar como recogepelotas en Balaídos durante un partido de LaLiga. Cada jornada de clinic se sortearán dos plazas para participar de esta inolvidable experiencia. Asimismo todos los participantes tendrán la oportunidad de preinscribirse con prioridad en los campus de verano que organiza la Fundación Celta.

2.- Ámbito y duración

El concurso se llevará a cabo en España para residentes en todo el territorio nacional. La fecha de comienzo del concurso será el 1 de Abril de 2017 a las 13:00 y la fecha de finalización será el 5 de Abril 20:00h.

3.- Reglas y condiciones para participar

El concurso tendrá lugar en la página oficial de Twitter, Facebook e Instagram del RC Celta.

Para participar en el concurso será necesario:

– Ser seguidor de una de las cuentas oficiales del RC Celta.

– Hacer retuit de la publicación del sorteo “Clinics Semana Santa”.

Podrá participar cualquier persona con un perfil en la red social. Cada usuario podrá participar una única vez.

4.- Premios y selección del ganador

Se otorgará una camiseta oficial firmada por los jugadores del primer equipo. La forma de entrega del premio se le comunicará al ganador una vez finalizado el concurso.

El ganador será elegido por sorteo entre todos los participantes que cumplan los requisitos anteriormente expuestos.

Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 24 horas desde el primer intento de contacto, o éste renunciase al premio, se procederá a seleccionar un nuevo ganador, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio. Se comunicará en las cuentas oficiales del Real Club Celta de Vigo cuando haya ganador oficiales y también se comunicará a través de la página web.

5.- Cesión de derechos de imagen y/o propiedad intelectual

La participación en el Concurso supone la cesión y autorización expresa de todos los derechos de propiedad intelectual y de imagen sobre las participaciones, de forma que el participante cede a Real Club Celta de Vigo los derechos de explotación de naturaleza intelectual, industrial y/o de imagen que pudieran corresponderle o derivar de las participaciones enviadas para participar en el Concurso.

6.- Excepciones

La Fundación Celta y el Real Club Celta de Vigo se reservan el derecho de eliminar del concurso a cualquier usuario que no cumpla los requisitos establecidos en la mecánica del concurso.

El premio podría considerarse desierto en caso de que la organización lo considerase oportuno.

7.- Protección de datos.

La Fundación Celta y el Real Club Celta de Vigo garantiza el cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal en el tratamiento de los datos personales recogidos en la presente promoción, en especial por lo que se refiere a la atención del ejercicio de los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos personales de los concursantes.

8.- Aceptación de las bases.

La simple participación en el concurso implica la aceptación de las presentes Bases, por lo que la manifestación en el sentido de no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión del participante y como consecuencia de ello, tanto la Fundación Celta de Vigo como el Real Club Celta de Vigo quedarán liberados del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante.

Leave a Reply

19 − 6 =