[Actualizado]BASES Concurso Meet & Greet CocaCola

ACTUALIZACIÓN

Ganador botella firmada: Loly Blanco Alonso

Ganador Meet and Greet: Adriano Rodríguez Guerrero 

 

GALEGOCASTELLANO

Coa intención de fomentar a promoción e a presencia das redes sociais da Fundación Celta de Vigo e os Campus de verán que esta organiza cada ano, crease un concurso para promocionar a oferta activa ata o 19 de xuño de 2015 que outorga a tódolos inscritos no Campus de Verán da Fundación Celta a participación no sorteo dun “Meet and Greet” ou coñecer de preto e de maneira exclusiva o xogador da primeira plantilla do Real Club Celta da tempada 2015-2016.

1. MECÁNICA DO CONCURSO NAS REDES SOCIAIS

Este concurso vai dirixido a usuarios das rede social de Twitter e Facebook

A participación no concurso implica a aceptación das bases.

Para participar:

1- Facerse seguidor da conta @fundacioncelta ou seguir á conta oficial de Facebook da Fundacion Celta de Vigo

2- Compartir a publicación indicada, en modo público para que sexa posible contabilizar os post compartidos por parte da Fundación Celta de Vigo.

3- Solo se contabilizarán as publicacións compartidas en “modo público”

Non poderán obter o premio aqueles que non se teñan feito seguidores da conta @fundacioncelta ou do facebook oficial antes do venres 19 de xuño de 2015 ás 23:59

2. SORTEO

O sorteo realizaráse o día 21 de xuño de 2015 entre todos aqueles que cumpriran as normas.

3. PREMIO

O premio consta dun exclusivo estoxo de CocaCola que contén unha botella edición limitada do novo envase de cocacola asinado por algúns dos xogadores do Real Club Celta de Vigo

O premio será entregado nunca antes do 22 de xuño de 2015.

Os nome do premiado será comunicado dende a páxina web da Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) e na conta de Twitter e Facebook e será contactado mediante mensaxe privada a través das redes sociais.

No caso que o premiado non reclame o premio antes de 7 días dende a sua publicación, volverase a realizar o sorteo cos participantes.

4. EXCEPCIÓNS

Calquera información que non figure nas bases anteriormente descritas, quedará baixo a decisión da organización do concurso.

O premio podería considerarse deserto no caso que a organización o considerase oportuno.

MECÁNICA DO SORTEO DO MEET AND GREET

1. Participarán todos aqueles que se teñan inscrito en calquera das sedes de Campus 2015 antes do vernes 19 de xuño de 2015, incluidos todos os que se teñan inscrito con anterioridade á data da publicación do concurso.

2. Considerarase inscrito únicamente aquel que teña feito o pago ou a transferencia bancaria antes do venres 19 de xuño ás 23:59 horas. O envío da folla de inscrición non terá validez se non se pode xustificar o pago.

3. O sorteo realizaráse o luns 21 de xuño e será comunicado xunto co gañador do sorteo do estoxo de CocaCola.

4. O gañador poderá escoller ó xogador que desexe dentro da plantilla do Real Club Celta de Vigo que naquel momento forme parte da primeira plantilla. A Fundación Celta reservase o dereito a sustituir ó xogador únicamente en casos de necesidade.

5. O “Meet and greet” terá lugar nas instalacións de A Madroa ó finalizar un adestramento do primeiro equipo, onde o gañador ou gañadora poderá coñecer personalmente ao xogador escollido así como facerlle preguntas, e fotografarse con él. O gañador correrá cos gastos do desplazamento ata as instalacións deportivas. A data do feito terá que ser coordinada coa Fundación Celta de Vigo, o Real Club Celta de Vigo e o gañador ou gañadora.

6. Calquera información que non figure nestas bases quedará baixo a decisión exclusiva da Fundación Celta de Vigo.

Con la intención de fomentar la promoción y la presencia de las redes sociales de la Fundación Celta de Vigo y los Campus de verano que ésta organiza cada año, se ha creado un concurso para promocionar la oferta activa hasta el 19 de junio de 2015 que otorga a todos los inscritos en el Campus de Verano de la Fundación Celta a participación en el sorteo de un “Meet and Greet” o conocer de cerca y de manera exclusiva el jugador de la primera plantilla del Real Club Celta de la temporada 2015-2016.

 1. MECÁNICA

Este concurso va dirigido a usuarios de las redes sociales de Twitter y Facebook

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.

PARA PARTICIPAR:

1- Hacerse seguidor de la cuenta @fundacioncelta o seguir a la cuenta oficial de Facebook de la Fundacion Celta de Vigo

2- Compartir la publicación indicada, en modo público para que sea posible contabilizar los post compartidos por parte de la Fundación Celta de Vigo.

3- Solo se contabilizarán las publicaciones compartidas en “modo público”

No podrán obtener el premio aquellos que no se hayan hecho seguidores de la cuenta @fundacioncelta o del facebook oficial antes del viernes 19 de junio de 2015.

2. SORTEO

El sorteo se realizará el día 21 de junio de 2015 entre todos aquellos que hayan cumplido las normas.

 3. PREMIO

El premio consta de uno exclusivo estuche de CocaCola que contiene una botella edición limitada del nuevo envase de cocacola firmado por algunos de los jugadores del Real Club Celta de Vigo

El premio será entregado nunca antes del 22 de junio de 2015

El nombre del premiado será comunicado desde la página web de la Fundación Celta (www.fundacioncelta.com) y en la cuenta de Twitter y Facebook y serán contactados mediante mensaje personal a través de las redes sociales.

En el caso que el premiado no reclame el premio antes de 7 días desde su publicación, se volverá a realizar el sorteo con los participantes.

4. EXCEPCIONES 

Cualquier información que no figure en las bases anteriormente descritas, quedará bajo la decisión de la organización del concurso.

El premio podría considerarse desierto en el caso que la organización lo considerara oportuno.

MECÁNICA DEL SORTEO DEL MEET AND GREET

1. Participarán todos aquellos que se hayan inscrito en cualquiera de las sedes de Campus 2015 antes del vernes 19 de junio de 2015, incluidos todos los que se hayan inscrito con anterioridad a la fecha de la publicación del concurso.

2. Se considerará inscrito únicamente aquel que haya hecho el pago o la transferencia bancaria antes del viernes 19 de junio a las 23:59 horas. El envío de la hoja de inscripción no tendrá validez si no se puede justificar el pago.

3. El sorteo se realizará el lunes 21 de junio y será comunicado junto con el ganador del sorteo del estuche de CocaCola.

4. El ganador podrá escoger al jugador que desee dentro de la plantilla del Real Club Celta de Vigo que en aquel momento forme parte de la primera plantilla. La Fundación Celta se reservará el derecho a sustituir al jugador únicamente en casos de necesidad.

5. El “Meet and greet” tendrá lugar en las instalaciones de A Madroa al finalizar un entrenamiento del primero equipo, donde el ganador o ganadora podrá conocer personalmente al jugador escogido así como hacerle preguntas, y fotografiarse con él. El ganador correrá con los gastos del desplazamento hasta las instalaciones deportivas. La fecha del acto tendrá que ser coordinada con la Fundación Celta de Vigo, el Real Club Celta de Vigo y el ganador o ganadora.

6. Cualquier información que no figure en estas bases quedará bajo la decisión exclusiva de la Fundación Celta de Vigo

Leave a Reply

17 + 1 =