Índice de transparencia dos clubs de futbol – INFUT 2019

Índice de transparencia dos clubs de futbol – INFUT 2019

Grupo RCCelta fai publica a súa información institucional, organizativa e de planificación, así como económica, orzamentaria e estatística e indicadores do índice de trasparencia INFUT 2019, co obxectivo de avanzar na nosa idea de transparencia e comunicación coa sociedade en xeral.

No INFUT avalíanse 48 Indicadores, agrupados no seguintes cinco áreas de transparencia:

A. INFORMACION SOBRE O CLUB DE FUTBOL.

Información sobre os órganos directivos e o persoal (+)

1.- Información sobre os órganos directivos e o persoal.

1) Perfil profesional e biográficos do presidente/Consello de Administración e/ou equipo directivo.

Ver información

2) Direccións electrónicas xenéricas das distintas seccións ou departamentos do Club, así como os datos xerais de contacto do club (teléfono/ s, dirección/é de correo electrónico e sede social).

A través do teléfono 986 110 900 ou das seguintes direccións asede@rccelta.es ou escoitamos@rccelta.es ou en Rúa Príncipe, 44 CP:36202 Vigo poden poñerse en contacto con Real Club Celta de Vigo, S.A.D.; Fundación Celta de Vigo e Afouteza e Corazón, S.L.U.

3) Publícanse os acordos da Xunta Xeral de Accionista da sociedade, así como os acordos tomados pola Xunta Directiva e mantéñense actualizados de forma periódica.

Ver información

4) Publícase de forma detallada un organigrama actualizado (representación gráfica) que permita identificar os responsables das diferentes áreas.
A estructura organizativa está reflectida na ligazón.

Marco legal, estructura organizativa e patrimonio do Club (+)

2.- Marco legal, estructura organizativa e patrimonio do Club.

5) Publícase a normativa legal, institucional e estatutaria a cumprir co Club.

A normativa aplicable a RC Celta é:

 • Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte estatal. 
 • Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia. 
 • Real Decreto 177/1981, do 16 de xaneiro. 
 • Real Decreto 1251/1999, do 16 de xullo sobre sociedades anónimas deportivas. 
 • Demais normativa aplicable a un Club/ SAD profesional (Estatutos, Regulamento Xeral e Código Disciplinario da RFEF, Estatutos Sociais, Regulamento Xeral e Normas para a elaboración de orzamentos da LFP, o cal consta nas páxinas oficiais dos respectivos organismos). 
 • Regulamento interno do Real Club Celta de Vigo S.A.D. Regulamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Art. 6 do Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte)

6) Existe e publícase un Código Ético ou de boas practicas e/ou comportamentos deportivos por parte do Club.

O código ético ou de boas prácticas e as políticas internas do Grupo está reflectido no seguinte ligazón.

Os valores básicos que guían a actividade do Grupo son: HONESTIDADE, XUSTIZA E INTEGRIDADE. Sendo os principios básicos:

 • Estrito cumprimento da Lei e da Normativa Interna,
 • Máximo respecto, equidade e dignidade no trato a todos os empregados, xogadores, colaboradores, abonados, provedores, competidores e demais terceiros vinculados co Grupo 
 • Compromiso coa saúde e a seguridade, 
 • Transparencia, obxectividade e profesionalidade no desenvolvemento de todas as súas actividades e das relacións con todos os grupos de interese, 
 • Intimidade, protección de datos e información confidencial, e 
 • Fomento da actividade deportiva cos máis altos estándares de profesionalidade.

Todo o relativo a loita contra a corrupción e o soborno na tempada 2018/2019 mencionase no punto 6 do Estado de Información Non Financeira.

7) Existe e publicase o Reglamento de Régimen interno do Club.

Si, no punto relativo a normativa legal, institucional e estatutaria a cumplir.

8) Informase de que o Club conta con Comité ético ou con Compliance Officer.

No indicador 6 destes Indicadores, sobre Código Ético ou de boas prácticas e/ou comportamentos deportivos por parte do club indícase que o órgano encargado de poñer en marcha os diferentes controis e requisitos establecidos, é o Comité de Cumprimento que, ademais, garante a formación de todos os destinatarios do manual e dos principios éticos e políticas establecidas polo Grupo RCCelta para mitigar os riscos penais identificados.

Devandito Comité de Cumprimento está composto por 2 membros que representan un Vicepresidente e o Director de Instalacións e Seguridade. Os membros do Comité de Cumprimento deberán actuar con independencia e honradez para acometer as funcións encomendadas. Así mesmo, velasen pola confidencialidade da información que manexen na execución das súas funcións.

9) Infórmase se o Club atópase, ou non, en situación de concurso de acredores, ou de pre-concurso ou situación similar

Con data 20 de xaneiro de 2020, o Xuíz, do Xulgado do Mercantil nº 1 de Pontevedra, declara integramente cumprido o convenio aprobado por sentenza de data 20 de xullo de 2009.

10) Especifícanse os datos básicos dos distintos equipos de futbol existentes (profesionais, xuvenís, infantís, femininos, …) e no seu caso, de divisións ou seccións doutros equipos.

A información está reflectida nas seguintes ligazons:

11) Inventario dos bens (mobles e inmobles).

 • Edificio A Sede (cale Príncipe), e 
 • Instalacións cedidas en uso polo Concello de Vigo: 
  • Estadio de Abanca Balaídos, instalacións nas que xoga o primeiro equipo, 
  • Estadio de Barreiro, instalacións nas que xoga o equipo filial, Celta B, e 
  • Instalacións deportivas da Madroa

B. RELACIÓNS COS SOCIOS, AFECCIONADOS E PUBLICO EN XERAL

Relacións cos socios, afeccionados e publico en xeral (+)
12) Implantouse un portal (ou sección especifica) de transparencia na web do Club.

O club implantou unha sección específica para fomentar a transparencia, na cal nos atopamos.

13) Existe un buscador interno claramente visible na páxina web.

A páxina web conta cun buscador interno claramente visible na parte superior dereita da web corporativa.

14) Pódese ver na portada de inicio o Mapa do a web do club.

Pódese ver na portada da páxina web o mapa da mesma.

15) A páxina web contén unha caixa de correos ou canle de denuncias específico para que socios, afiliados e terceiros poidan poñer en coñecemento do club eventuais incumprimentos legais, regulamentarios, estatutarios ou do código ético.

Os membros, afiliados e terceiros poden informar ao club dos posibles incumprimentos legais, legais e éticos a través do enderezo de correo electrónico: canaldenuncias@rccelta.es

A caixa de correos de atención ao cliente, denominado, Escoitamos, que se atopa na seguinte ligazón.

Información e atención ao socio, aos empregados e ao público en xeral (+)

1.- Información e atención ao socio, aos empregados e ao público en xeral.

16) Contémplase na web un espazo reservado para os socios e/ou accionistas do Club.

O club dispón dun espazo para abonados dispoñible na ligazón

17) Ofrécense e/ou imparten cursos de formación para que empregados e directivos coñezan as obrigacións legais que lles afectan no desenvolvemento da súa actividade..

Desde o Grupo RCCelta se aposta e traballa activamente pola aliñación da súa estratexia e obxectivos, co desenvolvemento e a profesionalización das persoas que conforman o seu equipo humano, a través da motivación e a formación continua.

Todo o relativo a formación facilítase no punto 4.5 do Estado de Información Non Financeira

18) Publícase unha listaxe das Penas de afeccionados relacionadas co Club e os seus datos básicos.

Todo o relativo a Peñas atópase na seguinte ligazón.

19) Contémplase na web do Club un espazo reservado para recibir suxerencias ou peticións das Penas e/ou asociacións de afeccionados..

RC Celta realiza o tratamento das suxerencias a través da caixa de correos de atención ao cliente, denominado, Escoitamos, e onde se atende calquera suxerencia, sexa ou non abonado ou peñista. A caixa de correos de suxerencias atópase na seguinte ligazón.

20) Publícase o catálogo básico das actividades do club, así como as sedes dos seus servizos e equipamentos.

As actividades básicas detállanse a continuación:

21) Publícase o número de espectadores habido nos distintos eventos deportivos (polo menos os das distintas competicións oficiais) celebrados nos campos, recintos e instalacións do Club.

O número de espectadores nos partidos celebrados en Abanca Balaidos na tempada 2019/2020, ata a data son:

22) Existen e publícanse os resultados de enquisas realizadas aos socios e/ao público sobre satisfacción ou calidade dos servizos do Club

No punto 9.2 do Estado de Información Non Financeira facilítase información sobre as medidas implantadas que aseguran que as actividades e procesos que se desenvolven realízanse de forma adecuada e, por tanto, redundan en satisfacción para clientes e usuarios.

Relacións coa sociedade, seguridade e posición contra a violencia (+)

2.- Relacións coa sociedade, seguridade e posición contra a violencia.

23) Publícanse as normas especificas e recomendacións do Club aos afeccionados sobre comportamentos, e contra a violencia, nas súas instalacións e recintos, así como en eventos nos que participe o Club en recintos alleos.

RC Celta facilita información aos afeccionados para previr a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte, en cada partido celebrado en Abanca Balaídos, Campo de Fútbol de Barreiro así́ como nas mesmas entradas dos partidos.

Os diferentes documentos con recomendacións a afeccionados e normas específicas relativas á seguridade e a posición do RC Celta contra a violencia son os seguintes:

24) Infórmase sobre a simboloxía e material non permitido (bengalas, armas, punteiros lases,etc) dentro do recinto deportivo do club.

RCCelta facilita información aos afeccionados para previr a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte, en cada partido celebrado en Abanca Balaídos, Campo de Fútbol de Barreiro así́ como nas mesmas entradas dos partidos.

Todo o relativo a simboloxía e material non permitido dentro do recinto deportivo atópase no punto anterior.

25) Publícase o Regulamento Interno do recinto deportivo visado por Laliga (art 6 RD 2023-2010 de prevención da violencia, o racismo e a intolerancia co deporte).

Si, Reglamento Interno de Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

26) Publícase unha Memoria de Responsabilidade Social ou de Sustentabilidade do Club, ou polo menos as accións ou políticas de carácter social ou de responsabilidade social do Club. 

Si, publícase o Estado de Información Non Financeira.

Todo o relativo a accións e/ou políticas de carácter social facilítase no punto 7 do Estado de Información Non Financeira.

27) Infórmase sobre as relacións e/ou condicións especiais do Club respecto a as Penas e/ou asociacións de afeccionados (reserva de entradas, espazos nos recintos, …).

As relacións e condicións de RC Celta respecto a as peñas e/ou asociacións de afeccionados atópase regulado o Regulamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D

28) Publícase o Regulamento interno do club, e/ou polo menos as medias adoptadas ou previstas fronte aos grupos potencialmente violentos ou radicais que acoden ao recinto deportivo.

As medidas adoptadas por RC Celta fronte a grupos potencialmente violentos atópanse recollidas no Regulamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D.

29) Infórmase sobre a normativa en materia de venda de entradas cando o club exerce de visitante (nominativas e vendidas a través do club visitante).

No artigo 4 do Libro XII do Regulamento de Venda de Abonos e Entradas de cumprimento para todos os clubs/ SAD ́ s da LNFP indícanse as condicións para a venda de entradas en zona ou sector visitante.

Ademais, no Regulamento Interno establécense medidas de apoio ás actividades dos seguidores de RC Celta nos desprazamentos do equipo.

30) Información sobre datos de presenza policial, seguridade privada nos eventos deportivos.

Non se facilita información sobre datos de presenza policial por medidas de seguridade. 

Nos eventos deportivos celebrados en Abanca Balaídos e Barreiro disponse de seguridade privada.

31) Existe e publícase na web un perfil ou varios do club en redes sociais (Facebook ou similares).

Os perfís en redes sociais (Instagram, Youtube, Twitter e Facebook) está n reflectidos mediante iconas na parte superior da web, contendo cada un destas iconas o acceso directo aos correspondentes perfís.

C. TRANSPARENCIA ECONOMICO-FINANCEIRA.

Información contable (+)

1.- Información contable.

32) Publícase a data de deposito no Rexistro Mercantil das últimas contas anuais do Club.

As contas anuais da tempada 2018/2019 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 26 de decembro de 2019.

33) Publícase a data de depósito no Consello Superior de Deportes (CSD) das últimas contas anuais do Club.

As contas anuais da tempada 2018/2019 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 22 de novembro de 2019

34) Publícase a data de envío á liga de Futbol Profesional ( Laliga) das Contas anuais e restante información económico-financeira de obrigado envío.

Con data 28 de novembro de 2019 remitiuse á LNFP:

 • Informe de procedementos acordados do Indicador do Punto de Equilibrio,
 • Informe de procedementos acordados de Gastos Asociados ao Primeiro Persoal,
 • Informe de procedementos acordados da cociente de Débeda Neta en relación cos ingresos relevantes,
 • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 30 de xuño de 2019,
 • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 15 de novembro de 2019,
 • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN102 Ingresos por publicidade para a tempada 2019/2020,
 • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN12 Resultados derivados das operacións de transferencia de dereitos federativos entre o 01/07/2019 e 31/07/2019,
 • Informe de procedementos acordados sobre recadación por despachos de billetes e abonos da tempada 2018/2019.

35) Publícanse os Estados financeiros intermedios individuais e consolidados (art 12 RLFP) (segundo art 14).

Estados financieros intermedios a 31 de diciembre de 2018 junto con el informe de revisión limitada.

36) Publícanse as contas anuais de entidades vinculadas, especialmente as contas e a memoria completa da Fundación do Club se a hai (se non existen entidades vinculadas, indicarase expresamente na web).

Cuentas anuales e informe de auditoría de Afouteza e Corazón, S.L.U. a 30 de junio de 2019

Cuentas anuales e informe de auditoría de Fundación Celta de Vigo a 30 de junio de 2019

37) Publícanse o punto de equilibrio do Club, segundo defínese polo Regulamento de Control Económico de Laliga (diferenza entre Ingresos relevantes e gastos relevantes nunha tempada) e os indicadores que o compoñen (art 12 Regulamento de Laliga).

Informe de procedimientos acordados del indicador punto de equilibrio de RCCelta a 30 de junio de 2019

Indicadores económico-financieros (+)

2.- Indicadores económico-financieros

38) Autonomía financiera: patrimonio neto/ (pasivo + patrimonio neto).

39) Relevancia económica do primeiro persoal: Retribucións totais do primeiro persoal/presuposto total do club.

40) Endebedamento do Club; débedas totais do club/ingresos relevantes (segundo o RLFP)

Informe de procedimientos acordados del indicador ratio deuda neta en relación con los ingresos relevantes.

41) Investimentos en xogadores: importe investido en xogadores do primeiro equipo/ ingresos relevantes da última tempada.

Información sobre ingresos e gastos (+)

3.- Información sobre ingresos e gastos.

42) Publícase a desagregación dos Ingresos relevantes do Club.

Detalle de los ingresos relevantes a 30/06/2019

43) Publícase o detalle dos Gastos relevantes do Club.

Detalle de los gastos relevantes a 30/06/2019.

44) Publícase o detalle dos gastos asociados ao primeiro persoal (segundo Regulamento de Laliga).

Informe dos Procedementos Acordados do indicador gastos asociados a primera plantilla.


Datos sobre endebedamento (+)

4.- Datos sobre endebedamento.

45) Publícase desagregado o endebedamento do club (CECSD-IV)

Publícase desagregado o endebedamento do club (CECSD-IV):

 • Débeda coas administracións públicas:
  • Débeda con Facenda Pública,
  • Débeda coa Seguridade Social.
 • Débeda privada:
  • Débeda coas entidades de crédito,
  • Outras débedas.

Informe de procedimientos acordados del indicador ratio deuda neta en relación con los Ingresos relevantes a 30/06/2019

Informe de Procedimientos Acordados del Indicador Ratio Deuda Neta en relación con los Ingresos Relevantes a 31/12/2018

Facilítase o detalle en Débedas do Club/Ingresos relevantes (art 12 LNFP) e facilítase maior detalle nas Contas Anuais.

46) Publícase a listaxe de débedas coas administracións publicas correspondentes (art 18 Regulamento de Laliga).

Informe de Procedimientos Acordados sobre la deuda con las AAPP a 31/12/2018

47) Publícase a listaxe de débedas e créditos cos empregados (art 12 Regulamento de Laliga).

Informe de Procedimientos Acordados por deudas con empleados a 31/12/2018

D. TRANSPARENCIA NAS CONTRATACIÓNS E SUBMINISTRACIÓNS

Información sobre contratacións (+)

1.- Información sobre contratacións.

48) Publícanse os importes percibidos polo club en concepto de:

 • Os traspasos, e
 • As fichaxes realizadas nas dúas ultimas tempadas

Polo menos o número de xogadores e o importe global tanto de traspasos como de fichaxes realizadas, e se participaron no seu caso, fondos de investimento nas operacións e a súa contía.

 1. Os gastos por traspasos.
  Na tempada 2018/2019, pola incorporación de 4 xogadores cedidos incorremos en 200.000 euros de gastos.
  Na tempada 2017/2018 pola incorporación dun xogador cedido habemos incorrido en 200.000 euros de gasto.
  Na tempada 2016/2017 pola incorporación de dous xogadores cedidos non incorremos en gastos, salvo os gastos de intermediación.
 2. As fichaxes realizadas nas duas ultimas tempadas.
  O importe variable de xogadores doutras tempadas, débese a que, nos contratos de compra de xogadores, establécense cláusulas que obrigan á sociedade ao pago de determinadas compensacións económicas en caso de cumprimento das mesmas, sendo recoñecidas as mesmas nese momento.

En ningunha das operacións realizadas han participado fondos de investimento.

49) Publícanse os importes recibidos por:

A venda de xogadores, e

A cesión temporal de xogadores

Polo menos o número de xogadores e o global tanto da venda como da cesión de xogadores)

 1. Resultado pola venda de xogadores.
  Neste epígrafe inclúese o resultado pola venda de xogadores na correspondente tempada xunto cos ingresos xerados en vendas anteriores por obxectivos variables alcanzados.
  O resultado procedente do traspaso de xogadores, así como o número de xogadores que se deron de baixa, tanto por venda como por rescisión de contrato facilítase na seguinte gráfica:
 2. Ingresos pola cesión temporal de xogadores.
  Os ingresos por cesión de xogadores, incluídos no epígrafe 5 da conta de perdas e ganancias “outros ingresos de explotación”, así como o número de xogadores cedidos facilítase na seguinte gráfica:

50) Faise público o tope salarial do persoal do club.

O tope salarial para a tempada 2019/2020 ascende a 62.123 miles de euros, dos que 60.924 miles de euros correspóndense co primeiro persoal e 1.199 miles de euros co filial.

O tope salarial para a tempada 2018/2019 ascendía a 53.975 miles de euros, dos que 52.194 miles de euros correspondíanse co primeiro persoal e 1.781 miles de euros co filial.

51) Publícase o número de menores de idade con licenza ao servizo do club nos seus distintos niveis e seccións deportivas.

RC Celta ten contratados na actualidade para o Xuvenil B a tres menores e para o Xuvenil Á cinco menores.

Información sobre subministradores de bens e servizos (+)

2.- Información sobre subministradores de bens e servizos.

52) Publícase a lista e/ou contía das operacións cos provedores, adxudicatarios e/ou contratistas máis importes do club.

A relación dos seis provedores mais relevantes son:

 • Adidas España, S. A.,
 • ACS España Servicios de Charter Aereo, S.L.U.,
 • Constructora San Jose, S. A.,
 • Abramar Viajes, S. A.,
 • Molcaworld, S.L., e
 • Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, S.L.

E. INDICADORES LEI TRANSPARENCIA

Planificación e organización do Club (+)

1.- Planificación e organización do Club.

53) Publícase os Plans e Programas anuais e/ou plurianuais do Club (calendario da tempada).

Planes e Programas anuais ou plurianuais do Club

Programación de partidos Primeiro Equipo

Programación de partidos de A Canteira

54) Publícase un organigrama actualizado do club que permite identificar os responsables dos diferentes órganos, así como as súas funcións e relacións de dependencia.

Atópase na seguinte ligazón.

Contratos, convenios e subvencións (+)

2.- Contratos, convenios e subvencións.

55) Publícase periodicamente cada un dos Contratos formalizados con calquera entidade publica (ou baixo control público) ou polo menos a relación dos mesmos con mención das partes asinantes, o seu obxecto e, no seu caso, as obrigacións económicas contraídas.

Con data 22 de outubro de 2019 subscríbese un contrato de patrocinio coa Fundación Deporte Galego, co obxecto principal de promover a prevención e sensibilización fronte á violencia de xero en espazos deportivos por importe de 60.000 euros.

Con data 17 de xullo de 2019 subscríbese un contrato de cesión en exclusiva con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos dereitos dos partidos da Tempada 2019/20 do Celta B no campionato nacional de Liga de Segunda División B, incluídos os partidos de fase de permanencia e na fase de ascenso. O importe do devandito contrato ascende a 60.000 euros, no caso de quedar entre os oito primeiros equipos clasificados incrementarase a cantidade en 3.000 euros. En caso de xogar a fase de ascenso a segunda división, incrementarase a cantidade en 7.000 euros.

Con data 08 de agosto de 2019 subscríbese un acordo de cesión con Corporación Radio e Televisión de Galicia, S.A., dos partidos correspondentes a XXIV edición do Memorial Quinocho. O importe do devandito acordo ascende a 10.000 euros..

56) Publícase a relación dos convenios subscritos con entidades públicas, con mención das partes asinantes, o seu obxecto e no seu caso as obrigacións económicas convidas.

RC Celta ten subscritos os seguintes convenios con entidades públicas ou baixo control público:

 • Concesión administrativa das Instalacións Municipais correspondentes ao Estadio de Abanca Balaídos, Barreiro e á Cidade Deportiva da Madroa, subscrito con data 30 de xaneiro de 2009 polo cal se ceden as anteriores instalacións ata o día 16 de maio de 2034.

57) Publícanse as subvencións e axudas recibidas de calquera entidade pública (ou baixo control público) con indicación do seu importe e a súa finalidade.

 • RCCelta recibiu unha subvención concedida pola Xunta de Galicia, na tempada 2018/2019, por importe de 6.101,68 euros.
 • RCCelta non recibiu subvencións de entidades públicas na tempada 2017/2018. 
 • RCCelta recibiu unha subvención concedida pola Secretaria Xeral para ou Deporte, na tempada 2016/2017, por importe de 5.531,14 euros.
Órganos directivos do club (+)

3.- Órganos directivos do club.

58) Publícanse as retribucións percibidas, no seu caso, polos membros do consello de administración.

Os membros do Consello de Administración non perciben remuneración algunha por ningún concepto.

A sociedade ten contratado un seguro de accidentes colectivos para os membros do Consello de Administración ao longo da tempada, sendo o importe total das garantías contratadas tanto en caso de morte como de invalidez absoluta por importe de 100.000 euros por asegurado.

Ademais, a sociedade ten contratada unha póliza que cobre a responsabilidade civil de Administradores e Altos Cargos, sendo o límite por anualidade do seguro de 3.000.000 euros.

O importe de ambas as curmás de seguros non é significativo.

59) Publícanse as retribucións percibidas polos membros da alta dirección ou máximos responsables executivos no club, así como os gastos de representación (individuais ou a nivel global) efectuados polos mesmos.

Todo o relativo ás retribucións percibidas polos membros da alta dirección ou máximos responsables executivos no club facilítase no punto 4.1 do Estado de Información Non Financeira.

Información económica e orzamentaria (+)

4.- Información económica e orzamentaria.

60) Publícase os orzamentos e demais documentación requirida nas normas orzamentarias (segundo o modelo normalizado aprobado pola liga. Art 12 Regulamento Laliga).

Os orzamentos formulados polo Consello de Administración da sociedade pretenden garantir o avance a nivel económico dos proxectos que a sociedade ten en marcha en cada unha das tempadas, sendo sempre de signo positivo.

Orzamento Tempada 2019/2020.

61) Publícanse as contas anuais individuais e no seu caso, consolidadas, do club (art 12 Regulamento Laliga, segundo art 13).

A sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D., é a sociedade dominante dun grupo de sociedades formado por:

 • Sociedades participada Afouteza e Corazón, S.L.U. que non realiza actividades de ámbito deportivo, e
 • A entidade de propósito especial Fundación Celta de Vigo, cuia actividade principal é a promoción do deporte base dende as categorías inferiores do RCCelta

A sociedade atópase dispensada da obrigación de consolidar por participar exclusivamente en sociedades dependentes que non posúen un interese significativo, individual e en conxunto, para a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados das sociedades do grupo.

Os membros do Consello de Administración da sociedade deciden formular estados financeiros consolidados, incluíndo dentro do perímetro da consolidación a Afouteza e Corazón, S.L.U. e á Fundación Celta de Vigo.

Cuentas anuales RCCelta a 30 de junio de 2019

62) Publícanse os informes externos de auditoria sobre as contas do club.

O Informe independente de auditoria das contas anuais ao 30 de xuño de 2019, se adxunta no punto anterior xunto coas contas anuais e o informe de xestión.