Informacion institucional, organizativa e de planificacion

Informacion institucional, organizativa e de planificacion.

 

1.- Normativa aplicable

A normativa aplicable á sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D., é

 • Real Decreto Lexislativo 1/2010 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, así como posteriores leis que introducen modificacións á mesma
 • Real Decreto 1251/1999, do 16 de xullo sobre Sociedades Anónimas Deportivas.
 • Real Decreto Lexislativo 1514/07 do 16 de novembro polo que se aproba o Plan Xeral Contable, as modificacións recollidas no RD 1159/2010 do 17 de setembro e RD 602/2016 do 2 de decembro.
 • Orde 27 de xuño de 2000 pola que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás sociedades anónimas deportivas, en todo o que non contraveña ao Real Decreto Lexislativo 1514/07, do 16 de novembro.
 • Lei 10/1990, do 15 de outubro, do deporte estatal.
 • Lei 3/2012, do 2 de abril, do Deporte de Galicia.
 • Real Decreto 177/1981, do 16 de xaneiro.
 • Código de Comercio.
 • Demais normativa aplicable a un Club/ SAD profesional (en concreto o Regulamento de Control Económico dos Clubs e Sociedades Anónimas Deportivas afiliadas á LNFP e os acordos de Comisión Paritaria do Consello Superior de Deportes e a liga Nacional de Futbol Profesional na que se aproba o novo modelo de Memoria das Contas Anuais dos Clubs e Sociedades Anónimas Deportivas afiliados á liga Nacional de Futbol Profesional.
 • Normativa de Protección de Datos Persoais (LOPD): Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
 • Directiva 95/46/CE do parlamento europeo e do consello do 24 de outubro de 1995 relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.
 • Lei 19/2007, do 11 de xullo, contra a violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no Deporte.
 • Lei 19/2014, do 29 de setembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno
 • Lei 10/2010 do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo
 • Lei orgánica 1/2015, do 30 de marzo, do Código penal
 • Regulamento interno do Real Club Celta de Vigo S.A.D. Estatutos sociais e Regulamento Interno do Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Art. 6 do Real Decreto 203/2010, do 26 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de prevención da violencia, o racismo, a xenofobia e a intolerancia no deporte).
 • Normativas internacionais. ISO 9001

2.- Estructura organizativa

Estructura organizativa de RCCelta.

3.- Planes e programas

A nivel operativo, a sociedade traballa cun Plan estratéxico centrado en tres focos de actuación, que son os seguintes:

 1. Capitalización da sociedade,
 2. Plan de investimentos estratéxicos, en xogadores e, na actualidade, o proxecto de construción da nova cidade deportiva, e
 3. Posicionamento e globalización da marca RCCelta.

Debido a que se trata dunha Sociedade Anónima Deportiva, a maior parte dos investimentos realizados están localizados na compra de xogadores, activos para a empresa que unidos aos que se xeran na propia “canteira”, a cal é unha referencia tanto en España como en Europa, permiten manter e incrementar o valor da sociedade.

Ademais dos xogadores, nestes momentos, o plan estratéxico de investimentos da sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. esta focalizado en tres obxectivos:

 1. Consolidación da Sede como Business Center. Destináronse máis de 7 millóns de euros á compra e rehabilitación do edificio situado na Rúa do Príncipe, e actual sede social e fiscal da sociedade, coñecido como A Sede, no que hai en funcionamento diferentes negocios non relacionados directamente coa actividade da sociedade, como son Restaurante, Clínica Médica, Tenda Multimarca, Salón de Eventos, Gastrobar e Residencia para categorías inferiores.
 2. Proxecto Ciudad Deportiva, para o que con data 18 de xaneiro de 2018, asínase un acordo entre a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Parroquia de Pereiras (Mos) e a sociedade polo que se regulan as bases da operación de adquisición en avinza no marco dun procedemento expropiatorio sobre a leira “Montes de Pereiras” para o desenvolvemento dun complexo deportivo e comercial por parte da sociedade Real Club Celta de Vigo, S.A.D. Así mesmo, asínase a cesión do dereito real de superficie entre a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da Parroquia de Pereiras (Mos) e a sociedade, sobre a leira “Montes de Pereiras” con destino exclusivo á construción de edificacións e instalacións cuxo destino principal e/ou auxiliar teñan por obxecto a práctica de actividades deportivas vinculadas ao obxecto social da sociedade.
 3. Optimizar, na medida do posible, a confortabilidad do Estadio de futbol Abanca Balaidos, na actualidade en situación de remodelación por parte do Concello de Vigo.

RCCelta é moito máis que un equipo de futbol, xa que como sociedade anónima deportiva aspira a alcanzar a excelencia deportiva e empresarial, cunha implicación social a través da Fundación Celta de Vigo e cunha imaxe de marca e posicionamento cada día máis global a través da empresa Afouteza e Corazón.

Conscientes da complexidade, cada vez maior, do mundo empresarial en xeral e do deporte e o entretemento en particular, detectamos a necesidade de traballar desde un prisma de calidade total, cun enfoque de procesos, razón pola cal a sociedade dispón de certificado do sistema de xestión da calidade conforme coa Norma ISO 9001 para o Departamento de Administración, Finanzas e Recursos Humanos, así como para o Departamento de Seguridade e Instalacións.

Sinalar que todos estes retos e logros, estimúlannos e motivan para seguir traballando na liña de crecemento e mellora constante do club, baixo a idea de estabilidade e crecemento futuro do proxecto RCCelta dunha forma solvente.

4.- Datos de contacto

A través do teléfono 986 110 900 ou das seguintes direccións asede@rccelta.es ou escoitamos@rccelta.es ou en Rúa Príncipe, 44 CP:36202 Vigo poden poñerse en contacto con Real Club Celta de Vigo, S.A.D.; Fundación Celta de Vigo e Afouteza e Corazón, S.L.U.

5.- Estado de Información Non Financeira.

O Grupo RCCelta tenta mostrar de forma transparente aquela información que non só afecta o modelo de negocio, senón que explica a creación de valor social do Grupo. A nosa intención é informar sobre as cuestións ambientais, sociais, relativa ao persoal, a loita contra a corrupción e o suborno e o respecto polos dereitos humanos, en relación coa sociedade en xeral e con outros grupos de interese en particular, e que son relevantes no desenvolvemento da nosa actividade. Por iso o Consello de Administración de Real Club Celta de Vigo, S.A.D., formula de forma voluntaria o Estado de Información Non Financeira do Grupo RCCelta.

Estado de información non financeira xunto co informe de verificación do mesmo (EINF 2018-19).

6.- Memoria deportiva

Memoria deportiva tempada 2018/2019