Transparencia económico-financeira

INFORMACIÓN CONTABLE

Ver información contable

1. Data de depósito no Rexistro Mercantil de últimas Contas Anuais.
As contas anuais da tempada 2018/2019 depositáronse no Rexistro Mercantil de Pontevedra con data 26 de decembro de 2019.

2. Data de entrega ao Consello Superior de Deportes (CSD) de ultímalas Contas Anuais.
As contas anuais da tempada 2018/2019 foron entregadas ao Consello Superior de Deportes o 22 de novembro de 2019.

3. Data de envío á LNFP das Contas Anuais e restante información económicofinanceira de obrigado envío.

Con data 28 de novembro de 2019 remitiuse á LNFP:

  • Informe de procedementos acordados do Indicador do Punto de Equilibrio,
  • Informe de procedementos acordados de Gastos Asociados ao Primeiro Persoal,
  • Informe de procedementos acordados da cociente de Débeda Neta en relación cos ingresos relevantes,
  • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 30 de xuño de 2019,
  • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN23 (Anexo VI) ao 15 de novembro de 2019,
  • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN102 Ingresos por publicidade para a tempada 2019/2020,
  • Informe de procedementos acordados do modelo normalizado MN12 Resultados derivados das operacións de transferencia de dereitos federativos entre o 01/07/2019 e 31/07/2019,
  • Informe de procedementos acordados sobre recadación por despachos de billetes e abonos da tempada 2018/2019.

4. Punto de Equilibrio, segundo defínese polo Regulamento de Control Económico da LNFP (diferenza entre Ingresos Relevantes e Gastos Relevantes nunha tempada) e os indicadores que o compoñen (Art 12 LNFP). 

Informe de procedementos acordados do indicador punto de equilibrio de RCCelta ao 30 de xuño de 2019.

5. Contas Anuais de entidades vinculadas.

 

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

Ver información de indicadores económico-financieros

1. Indicador Autonomía Financeira

2. Indicador Retribucións totais do primeiro persoal/presuposto total do club.

3. Débedas do Club/ ingresos relevantes (art 12 LNFP)

Informe de procedementos acordados do indicador cociente débeda neta en relación cos ingresos relevantes.

4. Importe investido en xogadores / Ingresos relevantes da tempada pasada

 

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS E GASTOS

Ver información contable

1. Desagregación dos Ingresos Relevantes (Anexo I.7 RLFP).

Detalle dos ingresos relevantes a 30/06/2019. Correspóndese coa desagregación reflectida no apartado A do Calculo do Punto de Equilibrio

2. Detalle dos Gastos Relevantes (Anexo I.8 RLFP).

Detalle dos gastos relevantes a 30/06/2019. Correspóndese coa desagregación reflectida no apartado B do Calculo do Punto de Equilibrio.

3. Detalle dos Gastos Asociados ao primeiro persoal (art. 12 RLFP)

Informe de Procedementos Acordados do indicador gastos asociados ao primeiro persoal.

 

DATOS SOBRE ENDEBEDAMENTO

Ver información de datos sobre endebedamento

1. Endebedamento de RC Celta (CECSD-IV):

Informe de procedementos acordados do indicador cociente débeda neta en relación cos Ingresos relevantes a 30/06/2019.
Informe de Procedementos Acordados do Indicador Cociente Débeda Neta en relación cos Ingresos Relevantes a 31/12/2018
Facilítase o detalle en Débedas do Club/Ingresos relevantes (art 12 LNFP) e facilítase maior detalle nas Contas Anuais.

2. Débedas coas administracións públicas (Art 18 RLFP).
Informe de Procedementos Acordados sobre a débeda coas AAPP a 31/12/2018

3. Débedas e créditos co persoal deportivo (Art. 17 RLFP).
Informe de Procedementos Acordados por débedas con empregados a 31/12/2018